ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canine tooth

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canine tooth-, *canine tooth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canine tooth[N] เขี้ยว, Syn. canine, cuspid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canine tooth)n. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canine tooth; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine tooth; tooth, cuspidฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's a canine tooth.ฉันคิดว่า เป็นฟันสุนัขน่ะ Night of Desirable Objects (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยว[N] fang, See also: canine tooth, Example: อย่ากลัวหมาตัวนี้เลยเพราะเขี้ยวมันหักแล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขี้ยว[n.] (khīo) EN: fang ; canine tooth   FR: croc [m] ; canine [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖牙[jiān yá, ㄐㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] canine tooth; fang; tusk, #63,565 [Add to Longdo]
犬齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth, #108,172 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸切り歯;糸切歯[いときりば, itokiriba] (n) (See 犬歯) canine tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canine \Ca*nine"\, a. [L. caninus, fr. canis dog: cf. F. canin.
   See {Hound}.]
   1. Of or pertaining to the family {Canid[ae]}, or dogs and
    wolves; having the nature or qualities of a dog; like that
    or those of a dog.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Of or pertaining to the pointed tooth on each side
    the incisors.
    [1913 Webster]
 
   {Canine appetite}, a morbidly voracious appetite; bulimia.
 
   {Canine letter}, the letter r. See {R}.
 
   {Canine madness}, hydrophobia.
 
   {Canine tooth}, a tooth situated between the incisor and
    bicuspid teeth, so called because well developed in dogs;
    usually, the third tooth from the front on each side of
    each jaw; an eyetooth, or the corresponding tooth in the
    lower jaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canine tooth
   n 1: one of the four pointed conical teeth (two in each jaw)
      located between the incisors and the premolars [syn:
      {canine}, {canine tooth}, {eyetooth}, {eye tooth},
      {dogtooth}, {cuspid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top