ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuspid

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuspid-, *cuspid*, cuspi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuspid[N] เขี้ยว, See also: ฟันเขี้ยว, Syn. canine, canine tooth
cuspidor[N] กระโถน, Syn. spittoon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuspidn. เขี้ยว,ฟันที่มีปลายแหลมเดี่ยว
cuspidateadj. ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม, Syn. cuspidated,cuspidal
cuspidorn. กระโถน

English-Thai: Nontri Dictionary
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cuspid guidance; canine guidance; canine guide; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid guide; canine guidance; canine guide; cuspid guidanceแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid protectionการปกป้องด้วยฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid tooth; tooth, canineฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuspid; canine; canine toothฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspidateเป็นติ่งแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuspidฟันเขี้ยว [TU Subject Heading]
Cuspidฟันเขี้ยว,กรามที่2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the friggin' bathroom key was shaped like a cuspid. Guys, real or not, this "A" is working overtime to frame us.แม้แต่กุญแจห้องน้ำ ยังมีรูปร่างเหมือนเขี้ยวเลย นี่พวกเรา จะจริงหรือไม่จริง ฉันว่านี่เป็นฝีมือของเอที่กำลังวางแผนเล่นงานเราอยู่น่ะ Blood Is the New Black (2012)
Upper left and right cuspid normal after blood stimulus is removed.เขี้ยวด้านบนซ้ายและขวายังคงปกติ หลังจากถูกกระตุ้นโดยเลือด Monster's Ball (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแตร[N] spittoon, See also: cuspidor, Syn. กระโถนปากแตร, Example: คุณหญิงบ้วนน้ำหมากลงในกระโถนปากแตร, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อกระโถนชนิดหนึ่ง ปากบานอย่างปากแตรหรือดอกลำโพง
กระโถน[N] spittoon, See also: cuspidor, chamber pot, Example: ในสมัยก่อนบางบ้านที่เปิบอาหารด้วยมือจะมีขัน หรือจอกตักน้ำ และกระโถนเตรียมไว้เพื่อรองน้ำล้างมือ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบ้วนน้ำและทิ้งของต่างๆ ที่ไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโถน[n.] (krathōn) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot   FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuspidor    (n) kˈʌspɪdɔːr (k uh1 s p i d oo r)
cuspidors    (n) kˈʌspɪdɔːz (k uh1 s p i d oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一位[いちい(P);イチイ, ichii (P); ichii] (n,adj-no) (1) (いちい only) first place; first rank; unit's position; (n) (2) (uk) Japanese yew (Taxus cuspidata); (P) [Add to Longdo]
円椎;円ら椎(io)[つぶらじい;ツブラジイ, tsuburajii ; tsuburajii] (n) (uk) Castanopsis cuspidata (species of chinquapin) [Add to Longdo]
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume [Add to Longdo]
花蜘蛛[はなぐも;ハナグモ, hanagumo ; hanagumo] (n) (uk) Misumenops tricuspidatus (species of crab spider) [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
犬歯[けんし, kenshi] (n,adj-no) (See 糸切り歯) eyetooth; cuspid; canine (tooth); dogtooth [Add to Longdo]
虎杖[いたどり;イタドリ, itadori ; itadori] (n) (uk) Japanese knotweed (Fallopia japonica); Japanese fleeceflower; Mexican bamboo; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica [Add to Longdo]
三尖弁[さんせんべん, sansenben] (n) tricuspid valve [Add to Longdo]
小椎[こじい;コジイ, kojii ; kojii] (n) (uk) (See 円椎) Castanopsis cuspidata (species of chinquapin) [Add to Longdo]
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuspid \Cus"pid\ (k[u^]s"p[i^]d), n. [See {Cusp}.] (Anat.)
   One of the canine teeth; -- so called from having but one
   point or cusp on the crown. See {Tooth}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuspid
   n 1: one of the four pointed conical teeth (two in each jaw)
      located between the incisors and the premolars [syn:
      {canine}, {canine tooth}, {eyetooth}, {eye tooth},
      {dogtooth}, {cuspid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top