ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยุดชะงัก

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดชะงัก-, *หยุดชะงัก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
{\pos(190,220)}He thinks Charming's stuck in 1969.เขาคิดว่าชาร์มมิ่งหยุดชะงักในปี1969 Seeds (2008)
Your mind freezes.ความคิดคุณหยุดชะงัก Invest in Love (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว Incursion: Part 1 (2010)
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า Death Race 2 (2010)
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป Queen Sacrifice (2010)
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่ The Zillo Beast (2010)
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก The Witches of Bushwick (2010)
Freeman:ชั้นเมของอนุภาคออกจากที่นั่น พวกเขากำลังทำ หยุดชะงักของตัวเอง Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดชะงัก[v. exp.] (yut cha-gnak) EN: stop short   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check[VI] หยุดกระทันหัน, See also: หยุดชะงัก, Syn. stop
derail[VI] หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
jib[VI] หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์), See also: หยุดนิ่ง, Syn. balk, stop, recoil
pause[VI] หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
put the brake on[IDM] หยุดชะงัก, See also: หยุดทำ
stint[VI] หยุด, See also: หยุดชะงัก, ยับยั้ง, Syn. cease, stop
tie up[VI] หยุดชะงัก, See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top