Search result for

ซบเซา

(41 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซบเซา-, *ซบเซา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซบเซา[V] dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซบเซาว. หงอยก๋อย, เงียบเหงา, ไม่เบิกบาน
ซบเซาไม่คึกคักเช่นเดิม เช่น ตลาดการค้าเดี๋ยวนี้ซบเซาไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The war has ruined my business, but it still takes time.ถึงธุรกิจจะซบเซาแต่คงต้องใช้เวลาหน่อย Malèna (2000)
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา Eiga: Kurosagi (2008)
Well, housing market's in the toilet, bank's pulled both of my loans.เออ ตลาดบ้านซบเซา ธนาคารถอนสินเชื่อ Wrecking Crew (2008)
The fifth column is down, but it's not out.กลุ่มคอลัมน์ที่ห้าซบเซาลง แต่ไม่ได้สลายตัวไป A Bright New Day (2009)
Um, business has just, you know, been a little slow.เอ่อ ก็แค่ธุรกิจ แบบว่า ซบเซานิดหน่อย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Job went South. People's feelings got hurt.ช่วงซบเซา ผู้คนย่ำแย่ Mission Creep (2011)
I just can't afford to carry this many people when business is slow.ผมแค่ไม่สามารถจะจ้างคนไว้จำนวนมาก ในเวลาที่ธุรกิจมันซบเซา The Second Act (2012)
It's a slow business.ธุระกิจจะซบเซาอีกแล้วหรอครับ? Episode #1.7 (2012)
Slow?ซบเซาEpisode #1.7 (2012)
Sort of stagnated at 29.ดูเงียบเหงาซบเซาตอนอายุ 29 The Doll in the Derby (2013)
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ The Clean Room (2014)
How's the stock market? Sluggish.ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ซบเซา Cain and Gabriel (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซบเซา[v.] (sopsao) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued   
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed   FR: somnolent ; assoupi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flat[ADJ] ซบเซา (ธุรกิจ), See also: ไม่กระเตื้อง, Syn. sluggish, Ant. active, busy
stagnant[ADJ] ไม่เจริญ, See also: ซบเซา
stagnate[VI] ซบเซา, See also: อยู่นิ่งๆ
unfrequented[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน, Syn. lonely, quiet, solitary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
stagnate(สแทก'เนท) vi. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,หยุดไม่เจริญ,ไม่เจริญ., See also: stagnation n., Syn. stand,languish

English-Thai: Nontri Dictionary
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
slackness(n) ความเนือย,ความเกียจคร้าน,ความซบเซา,ความเฉื่อยชา
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top