ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculator

K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculator-, *calculator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculator[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine, calculating machine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ,คนคำนวณ

English-Thai: Nontri Dictionary
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calculatorเครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, ผู้คำนวณ, ตารางคำนวณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatorเครื่องคิดเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculatorsเครื่องคำนวณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The red calculator.เครื่องคิดเลขสีแดงเล็ก ๆ คุณได้ เห็นมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Just don't lose that calculator.เพียงแค่ไม่ได้สูญเสียเครื่องคิด เลขที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Shoot, I still can't do anything without a calculator.เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออกถ้าไม่มีเครื่องคิดเลข Frailty (2001)
Catch you later, calculator.บาย Grin and Bear It (2007)
It's a little bit heavier than it looks on a calculator, isn't it?มันหนักกว่าที่คิดซินะ ว่ามั้ย? RocknRolla (2008)
Turns out, you only need two fingers to work a calculator.ถูกตัดทิ้ง นายต้องการสองนิ้วมือสองนิ้วเท่านั้น ในการใช้เครื่องคิดเลข Potlatch (2009)
Why can't I just use a calculator?แล้วทำไมหนูต้อง เก่งคำนวณด้วยล่ะคะ Careful the Things You Say (2009)
{typing on calculator}(กดเครื่องคิดเลข) Hell-O (2010)
I don't have a calculator.- ฉันไม่มีเครื่องคิดเลข Funk (2010)
I know my way around a kitchen and a calculator.ฉันรู้ว่าควรจะทำอะไร ในห้องครัวกับเครื่องคิดเลข The Chase (2010)
Calculator?เครื่องคิดเลข? Better Angels (2010)
Oh, oh, that's not just any calculator.โอ้ๆ นั่นไม่ได้เป็นเพียง เครื่องคิดเลข Better Angels (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculatorA businessman is working out some figures with a calculator.
calculatorA math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."
calculatorCalculation is miles easier if you have a calculator.
calculatorI've had my pocket calculator stolen.
calculatorNowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.
calculatorPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
calculatorSomething is wrong with this calculator.
calculatorThe calculator is a wonderful invention.
calculatorThe calculator on the table is mine.
calculatorThe first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องคิดเลข[N] calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūang khitlēk) EN: calculator ; calculating machine   FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATOR    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0
CALCULATORS    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculator    (n) kˈælkjulɛɪtər (k a1 l k y u l ei t @ r)
calculators    (n) kˈælkjulɛɪtəz (k a1 l k y u l ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechner {m} | Rechner {pl}calculator | calculators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレーター;カルキュレータ[, karukyure-ta-; karukyure-ta] (n) {comp} calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) {comp} programmable calculator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculator \Cal"cu*la*tor\, n. [L.: cf. F. calculateur.]
   One who computes or reckons: one who estimates or considers
   the force and effect of causes, with a view to form a correct
   estimate of the effects.
   [1913 Webster]
 
      Ambition is no exact calculator.     --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculator
   n 1: an expert at calculation (or at operating calculating
      machines) [syn: {calculator}, {reckoner}, {figurer},
      {estimator}, {computer}]
   2: a small machine that is used for mathematical calculations
     [syn: {calculator}, {calculating machine}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 calculator
  n.
 
   Syn. for {bitty box}.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 calculator /kɑlkylatɔr/
  calculator

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top