ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculator

K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculator-, *calculator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculator(n) เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine, calculating machine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ,คนคำนวณ

English-Thai: Nontri Dictionary
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calculatorเครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, ผู้คำนวณ, ตารางคำนวณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatorเครื่องคิดเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculatorsเครื่องคำนวณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turned out to be this incredibly sophisticated sort of calculator from second century B.C. Greece.กลับกลายว่าเป็นเครื่องคำนวนบางอย่าง ที่ทรงภูมิปัญญาอย่างเหลือเชื่อ พบในกรีกประมาณ 200 ปี ก่อนคริตกาล พวกเขาค้นพบมัน แล้วนำไปแสดง Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Why would a calculator cause feedback?ทำไมเครื่องคิดเลขถึงทำให้มีเสียงสะท้อนกลับ Under the Gun (2010)
Like giving a kid a calculator before they know math.โดยให้เครื่องคิดเลข ก่อนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ Memorial (2012)
Oh, was he using a calculator or his fingers?ละเขาใช้เครื่องคิดเลขหรือนับนิ้วเอาล่ะ Resurrection (2012)
Library tour, calculator lab demonstration...เรามีแผนไว้สำหรับอาร์ชี่น้อยทั้งวัน Economics of Marine Biology (2013)
You gave a calculator to a fucking retard he's gonna try turn on the TV with it.เห็นไหมว่าถ้าแกส่ง เครื่องคิดเลขให้ไอ้หน้าโง่นี่ มันก็จะเอาไปใช้ เป็นรีโมททีวี แกรู้ไหม! Whiplash (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculatorA businessman is working out some figures with a calculator.
calculatorA math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."
calculatorCalculation is miles easier if you have a calculator.
calculatorI've had my pocket calculator stolen.
calculatorNowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.
calculatorPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
calculatorSomething is wrong with this calculator.
calculatorThe calculator is a wonderful invention.
calculatorThe calculator on the table is mine.
calculatorThe first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องคิดเลข(n) calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องคิดเลข[khreūang khitlēk] (n) EN: calculator ; calculating machine  FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
ม้วน[mūan] (n) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]  FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATOR K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0
CALCULATORS K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculator (n) kˈælkjulɛɪtər (k a1 l k y u l ei t @ r)
calculators (n) kˈælkjulɛɪtəz (k a1 l k y u l ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechner {m} | Rechner {pl}calculator | calculators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
エニアック[eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレーター;カルキュレータ[karukyure-ta-; karukyure-ta] (n) {comp} calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) {comp} programmable calculator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculator \Cal"cu*la*tor\, n. [L.: cf. F. calculateur.]
   One who computes or reckons: one who estimates or considers
   the force and effect of causes, with a view to form a correct
   estimate of the effects.
   [1913 Webster]
 
      Ambition is no exact calculator.     --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculator
   n 1: an expert at calculation (or at operating calculating
      machines) [syn: {calculator}, {reckoner}, {figurer},
      {estimator}, {computer}]
   2: a small machine that is used for mathematical calculations
     [syn: {calculator}, {calculating machine}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 calculator
  n.
 
   Syn. for {bitty box}.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 calculator /kɑlkylatɔr/
  calculator

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top