ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbuckle

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbuckle-, *unbuckle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbuckle[VT] แก้เงื่อน, See also: ปลดเข็มขัด, แก้เงื่อนรองเท้า, คลายออก
unbuckle[VI] แก้เงื่อน, See also: ปลดเข็มขัด, แก้เงื่อนรองเท้า, คลายออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
unbuckle(vt) ปลดห่วง,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbuckle me.ถอดเข็มขัดผมออก Jaws (1975)
Be careful not to unbuckle his seatbelt.อย่าทำเข็มขัดนิรภัยของน้องหลุดล่ะ The Messengers (2007)
Unbuckle. Come on, come on, come on.ลุกเร็ว ตามผมมา 2012 (2009)
Now, unbuckle the belt.ตอนนี้ปลดเข็มขัด Drive Angry (2011)
If I didn't try to get my phone... and unbuckled the seat belt, things wouldn't have turned out this way.ถ้าวันนั้นฉันไม่มัวแต่โทรศัพท์ แล้วปลดเข็มขัดนิรภัยออก ไม่เช่นนั้น ทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้  ()
Unbuckle and I'll help you out.ถอดเข็มขัดนิรภัยออกสิ แล้วผมจะช่วยคุณออกมา Elle (2016)
How do you unbuckle this? I'm scraping the skin off my knuckles.ปลดยังไงเนี่ย แกะจนนิ้วจะถลอกอยู่แล้ว Manchester by the Sea (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbuckle    (v) ˌʌnbˈʌkl (uh2 n b uh1 k l)
unbuckled    (v) ˌʌnbˈʌkld (uh2 n b uh1 k l d)
unbuckles    (v) ˌʌnbˈʌklz (uh2 n b uh1 k l z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbuckle \Un*buc"kle\, v. t. [1st pref. un- + buckle.]
   To loose the buckles of; to unfasten; as, to unbuckle a shoe.
   "Unbuckle anon thy purse." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbuckle
   v 1: undo the buckle of; "Unbuckle your seat belt" [ant:
      {buckle}, {clasp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top