ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbrute

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbrute-, *imbrute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbrute[VT] กระทำทารุณ, See also: ทารุณ
imbrute[VI] กระทำทารุณ, See also: โหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbrute \Im*brute"\, v. t. [imp. & p. p. {Imbruted}; p. pr. &
   vb. n. {Imbruting}.] [Pref. im- in + brute: cf. F. abrutir.
   Cf. {Embrute}.]
   To degrade to the state of a brute; to make brutal.
   [1913 Webster]
 
      And mixed with bestial slime,
      THis essence to incarnate and imbrute.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbrute \Im*brute"\, v. i.
   To sink to the state of a brute.
   [1913 Webster]
 
      The soul grows clotted by contagion,
      Imbodies, and imbrutes, till she quite lose
      The divine property of her first being. --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top