Search result for

bronzen

(38 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronzen-, *bronzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bronzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bronzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then around a mountain made of bronze came the 13th tribe.Dann kam , an einem bronzenen Berg, der 13. Stamm. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
Cross-trained as medic. Helicopter and language qualified. 59 confirmed kills, 2 silver stars, 4 bronze, 4 Purple Hearts,Sanitäter-, Hubschrauber- und Sprachen-Ausbildung, 59 Feinde getötet, 2 silberne und 4 bronzene Sterne, 4 Verwundetenabzeichen, Rambo: First Blood Part II (1985)
Keep the bronzes, too.Die Bronzen auch. Camille Claudel (1988)
Yeah, Peg, I was awarded the Bronze Dumpster.Ja, ich bin mit dem Bronzenen Müllcontainer ausgezeichnet worden. T*R*A*S*H (1997)
I want a gold and bronze casket.Ich will das Sie einen goldbronzenen Sarg bekommt. Visits, Conjugal and Otherwise (1997)
He has a wonderful collection of Renaissance bronzes.Er hat eine wunderbare Sammlung von Renaissance-BronzenEyes Wide Shut (1999)
And Saul armed David with his armor and he put a helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail.Und Saul zog David seine Rüstung an, setzte ihm einen bronzenen Helm auf sein Haupt und legte ihm eine Rüstung an. Gods and Generals (2003)
And then I've got this kit in case you want to bronze the umbilical cord and use it for a keychain.Und dann habe ich hier dieses Set, falls du die Nabelschnuer verbronzen und als Schlüsselanhänger benutzen willst. My Best Friend's Baby's Baby and My Baby's Baby (2006)
you'll not get one brass obol of that money.Du wirst keinen einzigen bronzenen Heller des Geldes bekommen. Son of Hades (2007)
Rope climbing's the reason I got bronze instead of silverWegen der Kletterei bekam ich nur ein bronzenes... Vengeance (2007)
- I have a bronze dagger.Nein, nein, ich habe den bronzenen Dolch. The Barbarian Sublimation (2008)
You can't slay the guard with a dagger.Du kannst den Wach-Captain nicht mit dem bronzenen Dolch erschlagen. The Barbarian Sublimation (2008)
He famously made two models for the statue. Clay fired, then bronzed, identical.Er machte zwei berühmte Modelle der Statue, eine aus gebranntem Ton, dann eine identische bronzene, The First David Job (2009)
It's a magnificant thing. The dawn will gold and bronze, statues, Neptune, sea lions and other fantastic sea creatures...Es ist eine wunderschöne Sache bei einem gold-bronzenen Sonnenuntergang, mit vielen Neptun-Statuten, Seelöwn und fantastischen Meeres-Lebewesen. Civil Unrest (2009)
(LAW Wing-Cheong as "BRONZE ROOSTER")Law Wing-Cheong als "BRONZENER HAHN" Dich werd ich lehren, kleine Kinder zu drangsalieren. Gallants (2010)
Couple Bronze Stars, a Purple Heart.Ein paar bronzene Sterne, ein Purple Heart (Auszeichnung der US-Streitkräfte). Silver Star (2011)
In the winter of New Reign of Peace Year 24, I was sent to Bronze Sparrow Tower.Im Winter des 24. Jahres des Jian'an wurde ich zum Turm des Bronzenen Spatzen geschickt. The Assassins (2012)
Emperor Xian brought his ministers to Bronze Sparrow Tower, Cao Cads palace, to wait for his return.Kaiser Xian von den Han brachte seine Minister zum Turm des Bronzenen Spatzen, Cao Caos Palast, in Erwartung seiner Rückkehr. Als der General kam, wütete ein Schneesturm. The Assassins (2012)
Bring the Emperor to Bronze Sparrow Tower.Bring den Kaiser zum Turm des Bronzenen Spatzen. The Assassins (2012)
It was New Reign of Peace Year 25, Month 12, Day 15.25. Jahr des Jian'an, 12. Monat, 15. Tag im Turm des Bronzenen Spatzen, The Assassins (2012)
Do you know why I built Bronze Sparrow Tower?Wisst Ihr, warum ich den Turm des Bronzenen Spatzen gebaut habe? The Assassins (2012)
Did Bronze Sparrow Tower's defensibility pass your Majesty's notice'?Ist die Verteidigungsfähigkeit des Turms des Bronzenen Spatzen Eurer Majestät vielleicht entgangen? The Assassins (2012)
My tomb and Bronze Sparrow Tower are reality.Mein Grab und der Turm des Bronzenen Spatzen sind verbunden, das ist wahr. The Assassins (2012)
He has to be bronzed.Wir müssen ihn bronzenThe Truth Hurts (2013)
- Let's bronze him already.- Laß uns ihn endlich bronzenThe Truth Hurts (2013)
- and we can't bronze him.- und wir können ihn nicht bronzenThe Truth Hurts (2013)
- D'oh!Bronzene. You Are Here (2013)
(Lowered voice) Yeah, what the hell do you get someone for a bronze anniversary?Ja, was zum Teufel holt man jemanden zum bronzenen Hochzeitstag? You Are Here (2013)
You know, if you get the mom in there, they'll bronze your johnson.Weißt du, wenn du die Mutter dazu bekommst, werden sie dir deinen Johnson BronzenCows, Prepare to Be Tipped (2013)
You still got the bronze shag in the cabin?Ist der bronzene Flokati noch drin? The King and I (2016)
Indian words mean the sound and... feel of a word, like... crack of dawn, the first bronze light... that makes the buttes stand out against the gray desert.Bei indianischen Wörtern ist auch der Klang, das Gefühl eines Wortes bedeutsam. Es ist die Morgendämmerung, das erste bronzene Licht, das die Bergkuppen hinter der Wüste hervorstechen lässt. Hondo (1953)
It had green damask drapes... rose-patterned wallpaper... an ormolu clock.Es hatte grüne Vorhänge mit Streifen, eine Tapete mit Rosenmuster, eine bronzene Uhr, ein Sofa und einen Sessel in grau. Into Thin Air (1955)
When you wanted me to spend my afternoons sunbathing by the lake I was glad to become the bronzed glamour boy for you instead of remaining the scholar.Als du wolltest, ich solle lieber sonnenbaden als arbeiten, wurde ich dir zuliebe eine bronzene Reklameschönheit, statt ein Gelehrter zu bleiben! Lolita (1962)
Bronze medal, fascist.Dekoriert mit der bronzenen Medaille, Faschist. We Still Kill the Old Way (1967)
A Silver Star, Bronze Star, couple of Purple Hearts... Sergeant.Einen Silbernen Stern, einen Bronzenen, Verwundetenabzeichen, wurdest Sergeant. Cool Hand Luke (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzenektarvogel {m} [ornith.]Bronze Sunbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  bronzen [brɔnzən]
     bronze
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top