Search result for

brine

(46 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brine-, *brine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brine    [N] น้ำเค็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brineน้ำเกลือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine chillerเครื่องทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine coolerชุดทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea

English-Thai: Nontri Dictionary
brine(n) น้ำทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"frolic in brine, goblins be thine." It sounded like that."สนุกสนานในทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." ประมาณนี้หล่ะ. Ringu (1998)
It's about brine and goblins.มันเกี่ยวกับทะเลและภูติ. Ringu (1998)
Frolic in brine... goblins be thine.สนุกสนานในท้องทะเล... ภูติจะมาเอาตัวเจ้า. Ringu (1998)
"frolic in brine, goblins be thine.""สนุกสนานในท้องทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." Ringu (1998)
They are, they're brine shrimp.มันมีจริง มันคือกุ้งน้ำเค็มชนิดหนึ่ง I Believe the Children Are Our Future (2009)
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา The Precious Fragmentation (2010)
"Dead sea brine." Good, good, good."เกลือเดดซี" เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม The French Mistake (2011)
The Grove of Brineved.ป่าแห่งบริเนเวด The Disir (2012)
The Grove of Brineved is in the kingdom of Camelot, subject to its laws, its decrees.ป่าแห่งบริเนเวดอยู่ในอาณาเขตของคาเมลอต จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ The Disir (2012)
Your note will send your mistress riding for Brineved while the king is travelling in the opposite direction.สารของเจ้าจะทำให้นายหญิงของเจ้าไปที่บริเนเวด ในขณะที่กษัตริย์เดินทางในทิศตรงข้าม ทหาร The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Rye whiskey, large kosher pickles, extra brine, and... cocktail onions.วิสกี้ แตงกวาดองกระป๋องใหญ่เค็มพิเศษ และหอมดอง Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเค็ม [n. exp.] (nām khem) EN: salt water ; brine   FR: eau salée [f]
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution   FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: salty water ; brine   FR: saumure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRINE    B R AY1 N
BRINER    B R AY1 N ER0
BRINES    B R AY1 N Z
BRINEY    B R IH1 N IY0
BRINEGAR    B R IH1 N IH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brine    (n) (b r ai1 n)
brines    (n) (b r ai1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brinellhärte {f} [techn.]Brinell hardness [Add to Longdo]
Salzlauge {f}; Sole {f} | Salzlaugen {pl}; Solen {pl}brine | brines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
アルテミア[, arutemia] (n) (See ブラインシュリンプ) brine shrimp (Artemia salina) (lat [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
ブラインシュリンプ[, burainshurinpu] (n) brine shrimp (Artemia salina) [Add to Longdo]
塩水[しおみず(P);えんすい, shiomizu (P); ensui] (n) salt water; brine; (P) [Add to Longdo]
釜風呂;竈風呂[かまぶろ, kamaburo] (n) (See 蒸し風呂・むしぶろ) steam bath (often using brine) [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
糠漬け;糠漬[ぬかづけ, nukaduke] (n) vegetables pickled in brine and fermented rice bran [Add to Longdo]
微粒子病[びりゅうしびょう, biryuushibyou] (n) pebrine (disease of silkworms) [Add to Longdo]
微粒子病原体[びりゅうしびょうげんたい, biryuushibyougentai] (n) (See 微粒子病) Nosema bombycis (microsporidian parasite responsible for pebrine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] brine of pickled meat [Add to Longdo]
卤水[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] brine; bittern [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, / ] brine; salt [Add to Longdo]
盐卤[yán lǔ, ㄧㄢˊ ㄌㄨˇ, / ] brine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brine \Brine\, v. t.
   1. To steep or saturate in brine.
    [1913 Webster]
 
   2. To sprinkle with salt or brine; as, to brine hay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brine \Brine\, n. [AS. bryne a burning, salt liquor, brine, fr.
   brinnan, brynnan, to burn. See {Burn}.]
   1. Water saturated or strongly impregnated with salt; pickle;
    hence, any strong saline solution; also, the saline
    residue or strong mother liquor resulting from the
    evaporation of natural or artificial waters.
    [1913 Webster]
 
   2. The ocean; the water of an ocean, sea, or salt lake.
    [1913 Webster]
 
       Not long beneath the whelming brine . . . he lay.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Tears; -- so called from their saltness.
    [1913 Webster]
 
       What a deal of brine
       Hath washed thy sallow cheecks for
       Rosaline!               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Brine fly} (Zool.), a fly of the genus {Ephydra}, the
    larv[ae] of which live in artificial brines and in salt
    lakes.
 
   {Brine gauge}, an instrument for measuring the saltness of a
    liquid.
 
   {Brine pan}, a pit or pan of salt water, where salt is formed
    by cristallization.
 
   {Brine pit}, a salt spring or well, from which water is taken
    to be boiled or evaporated for making salt.
 
   {Brine pump} (Marine Engin.), a pump for changing the water
    in the boilers, so as to clear them of the brine which
    collects at the bottom.
 
   {Brine shrimp}, {Brine worm} (Zool.), a phyllopod crustacean
    of the genus {Artemia}, inhabiting the strong brines of
    salt works and natural salt lakes. See {Artemia}.
 
   {Brine spring}, a spring of salt water.
 
   {Leach brine} (Saltmaking), brine which drops from granulated
    salt in drying, and is preserved to be boiled again.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brine
   n 1: water containing salts; "the water in the ocean is all
      saltwater" [syn: {seawater}, {saltwater}, {brine}] [ant:
      {fresh water}, {freshwater}]
   2: a strong solution of salt and water used for pickling
   v 1: soak in brine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top