Search result for

น้ำเค็ม

(25 entries)
(0.1015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเค็ม-, *น้ำเค็ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเค็ม    [N] salt water, See also: sea water, Syn. น้ำทะเล, Ant. น้ำจืด, Example: กุ้งบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเค็มแล้วเจริญเติบโตได้ดีกว่า, Thai definition: น้ำที่มีรสเค็มหมายถึงน้ำในทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเค็มน. นํ้าทะเล เช่น สัตว์นํ้าเค็ม, นํ้าที่มีรสเค็ม.
น้ำเค็มว. ที่เกิดหรือโตอยู่ในแถบชายทะเล เช่น ลูกนํ้าเค็ม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saline watersน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
saline watersaline water, น้ำเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม The Day After Tomorrow (2004)
I think we've hit a critical desalinization point.ตอนนี้ปริมาณน้ำเค็มคงน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ Rogue (2007)
There's a salty.จระเข้น้ำเค็ม Rogue (2007)
Alright, the species that we're looking at today, the saltwater crocodile, is probably the most dangerous member of the crocodilian family.พันธ์ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ คือจระเข้น้ำเค็ม นับเป็นหนึ่งในสายพันธ์อันตราย ของบรรดาจระเข้ทั้งหลาย Rogue (2007)
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร Home (2009)
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม Home (2009)
I would take my television set from the house and go down the end of the dock with a long extension cord, and Cathy would watch herself on television, and she could tell the difference between herself and Suzy,ผมอยู่ที่นี่มาตลอด 7 ปี และตรงหน้าบ้าน จะมีทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม The Cove (2009)
By h2o evaporating on a playa floor,การที่น้ำนั้นได้ระเหยจากพื้นที่บึงน้ำเค็มนี้ Air: Part 3 (2009)
They are, they're brine shrimp.มันมีจริง มันคือกุ้งน้ำเค็มชนิดหนึ่ง I Believe the Children Are Our Future (2009)
Wow!เทราต์มันปลาน้ำจืด แต่mulletนั่นมันเป็นปลาน้ำเค็ม Our Family Wedding (2010)
It gives it that irrigated flavor.งั้น นี่คือปลาน้ำเค็มOur Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเค็ม [n. exp.] (nām khem) EN: salt water ; brine   FR: eau salée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brine    [N] น้ำเค็ม
seawater    [N] น้ำทะเล (คำเก่า), See also: น้ำเค็ม, Syn. salt water, brine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
salt laken. ทะเลสาบน้ำเค็ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top