Search result for

น้ำทะเล

(34 entries)
(1.9866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำทะเล-, *น้ำทะเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำทะเล    [N] sea water, See also: salty water, brine, Syn. น้ำเค็ม, Ant. น้ำจืด, Example: น้ำทะเลทะลักเข้ามาในเรือไม่ขาดระยะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seawaterน้ำทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seawaterน้ำทะเล [TU Subject Heading]
Coastal Sea น้ำทะเลชายฝั่ง
น้ำที่อยู่นอกเขตปากแม่น้ำและปากทะเลสาบ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงน้ำรอบเกาะที่อยู่ในทะเลด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is deep sea water to avoid dehydration.นี่มันน้ำทะเล เพื่อป้องกันการขาดน้ำ Ponyo (2008)
The sea is rising.น้ำทะเลกำลังขึ้น... Ponyo (2008)
That's inner land. And at higher ground, they will be fine.ตรงนั้นอยู่ในเมืองชั้นใน และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล พวกเขาจะปลอดภัยครับ Ponyo (2008)
If it melts, sea levels will rise by nearly 7 meters.ถ้ามันละลาย, ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเกือบ 7 เมตร Home (2009)
Sea levels are rising.ระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้น Home (2009)
If sea levels continue to rise faster and faster, what will major cities like Tokyo, the world's most populous city, do?ถ้าระดับน้ำทะเลยังคงสูงขึ้น เร็วขึ้น และเร็วขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับโตเกียว เมืองที่มีประชากรสูงที่สุด Home (2009)
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย Home (2009)
Bangladesh is directly affected by the phenomena occurring in the Himalayas and at sea level.บังคลาเทศได้รับผลกระทบโดยตรง จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย และระดับน้ำทะเล Home (2009)
They searched his house and found his entire upstairs filled with salt water.พวกเขาค้นหาที่บ้าน และเจอว่าที่ชั้นบน มีแต่น้ำทะเล Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
25.7 metres above sea level, 29.32 north.25.7 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, 29.32 เหนือ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Water. Salt water.น้ำ น้ำทะเลอ่ะ Under the Mountain (2009)
- And? It was sodium,and the mineral content suggests it was sea salt.มันเป็นโซเดียมและสารเกลือแร่ จากน้ำทะเล Hostile Takeover (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: sea water   FR: eau de mer [f]
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: salty water ; brine   FR: saumure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
MSL(n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sea water    [N] น้ำทะเล, Syn. salt water, ocean, brine
seawater    [N] น้ำทะเล (คำเก่า), See also: น้ำเค็ม, Syn. salt water, brine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level
sea linen. เส้นระดับน้ำทะเล,เส้นชายฝั่ง,เชือกเบ็ดสำหรับการประมงน้ำลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
brine(n) น้ำทะเล
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary
Meeresspiegel(n) |der, pl. Meeresspiegel| ระดับน้ำทะเล
über(prep) เหนือ, บน เช่น über dem Meer เหนือระดับน้ำทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top