ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brahma

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brahma-, *brahma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Brahman[N] พราหมณ์, Syn. Brahmin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brahma(บรา'มะ) n. พราหมณ์, Syn. Brahman
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic,brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Brahman(n) พราหมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Brahmaพระพรหม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Brahmanพรหมัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brahma (Hindu deity)พระพรหม [TU Subject Heading]
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Brahmansพราหมณ์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหม[N] Brahma, Syn. พระพรหม, Example: ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์, เทพในพรหมโลก จำพวกมีรูป เรียก รูปพรหม, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พรหมจรรย์[N] study of Buddhist metaphysics, See also: brahmacharya, Example: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท, Thai definition: การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจารี[N] Brahmacari, Example: เขาอายุป่านนี้แล้วยังไม่ยอมแต่งงาน คงจะถือพรหมจารีไปแล้ว, Thai definition: ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระพรหม[N] Brahma, Syn. พรหม, Example: พระพรหมเป็นมหาเทพผู้มีจิตใจกอปรไป เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาในทางพระพุทธศาสนาจึงได้เรียกว่าพรหมวิหารสี่, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์
พราหมณ์[N] Brahman, See also: Bahmin, Example: พราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พราหมณี[N] female Brahmin, See also: Brahmanee, Brahmin woman, Syn. นางพราหมณ์, พราหมณ์หญิง, Example: พราหมณีผู้นี้มีความเคร่งครัดในศาสนกิจมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เนื่องมาจากพรหมเพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไล่น้ำ[N] Brahman water-lowering ceremony, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพิธีพราหมณ์ทำในเดือน 11 โดยมุ่งหมายให้น้ำลด
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุรพักตร์[n. prop.] (Jaturaphak) EN: four-faced Brahma   
นกเอี้ยงพราหมณ์[n. exp.] (nok īeng Phrām) EN: Brahminy Starling   FR: Étourneau des pagodes [m] ; Martin des pagodes [m] ; Martin brahmanique [m]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao jut) EN: Spotted Owlet   FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
พราหมณ์[n.] (Phrām ) EN: Brahmin priest ; Brahman   FR: brahmane [m]
พรหม[n. prop.] (Phrom ) EN: Brahma ; God Brahma   FR: Brahma
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: brahmacari   
ศาสนาพราหมณ์[n. exp.] (sātsanā Phrām) EN: Brahmanism ; Brahminism   FR: brahmanisme [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Brahman (Hindu God); eternal origin, #80,806 [Add to Longdo]
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism, #124,323 [Add to Longdo]
梵教[Fàn jiào, ㄈㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Brahmanism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brahmakauz {m} [ornith.]Spotted Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
婆羅門[ばらもん;バラモン;ブラーマン, baramon ; baramon ; bura-man] (n,adj-no) (1) (uk) Brahman (priest of Hinduism, members of the highest caste) (san [Add to Longdo]
梵天[ぼんてん, bonten] (n) Brahma-Deva [Add to Longdo]
梵天王[ぼんてんおう, bonten'ou] (n) Brahma; the Creator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brahma \Brah"ma\, n. [See {Brahman}.]
   1. (Hindu Myth.) The One First Cause; also, one of the triad
    of Hindu gods. The triad consists of Brahma, the Creator,
    {Vishnu}, the Preserver, and {Siva}, the Destroyer.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to the Hindu religious books, Brahma (with
      the final a short), or Brahm, is the Divine Essence,
      the One First Cause, the All in All, while the personal
      gods, Brahm['a] (with the final a long), Vishnu, and
      Siva, are emanations or manifestations of Brahma the
      Divine Essence.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A valuable variety of large, domestic fowl,
    peculiar in having the comb divided lengthwise into three
    parts, and the legs well feathered. There are two breeds,
    the dark or penciled, and the light; -- called also
    {Brahmapootra}.
    [1913 Webster] Brahman

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Brahma
   n 1: the Creator; one of the three major deities in the later
      Hindu pantheon
   2: any of several breeds of Indian cattle; especially a large
     American heat and tick resistant greyish humped breed evolved
     in the Gulf States by interbreeding Indian cattle and now
     used chiefly for crossbreeding [syn: {Brahman}, {Brahma},
     {Brahmin}, {Bos indicus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top