ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brahman

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brahman-, *brahman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Brahman[N] พราหมณ์, Syn. Brahmin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic,brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Brahman(n) พราหมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Brahmanพรหมัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Brahmansพราหมณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ Everybody Has a Little Secret (2004)
Well, brahman is fire in hinduism, and the jews see god as a pillar of fire, and christians worship god as a consuming fire.อย่างพราห์มคือไฟในฮินดู/Nแล้วชาวยิวก็เห็นพระเจ้าจากแท่นบูชาไฟ และคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้า/Nด้วยการจุดไฟ Compulsion (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราหมณ์[N] Brahman, See also: Bahmin, Example: พราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พราหมณี[N] female Brahmin, See also: Brahmanee, Brahmin woman, Syn. นางพราหมณ์, พราหมณ์หญิง, Example: พราหมณีผู้นี้มีความเคร่งครัดในศาสนกิจมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เนื่องมาจากพรหมเพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไล่น้ำ[N] Brahman water-lowering ceremony, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพิธีพราหมณ์ทำในเดือน 11 โดยมุ่งหมายให้น้ำลด
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จองเปรียง[N] Brahman lantern procession, See also: Brahman rite, Syn. พิธีจองเปรียง, Example: จองเปรียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน 12
ธชี[N] Brahman, See also: Brahmin, Syn. พราหมณ์, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเอี้ยงพราหมณ์[n. exp.] (nok īeng Phrām) EN: Brahminy Starling   FR: Étourneau des pagodes [m] ; Martin des pagodes [m] ; Martin brahmanique [m]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao jut) EN: Spotted Owlet   FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
พราหมณ์[n.] (Phrām ) EN: Brahmin priest ; Brahman   FR: brahmane [m]
ศาสนาพราหมณ์[n. exp.] (sātsanā Phrām) EN: Brahmanism ; Brahminism   FR: brahmanisme [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Brahman (Hindu God); eternal origin, #80,806 [Add to Longdo]
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism, #124,323 [Add to Longdo]
梵教[Fàn jiào, ㄈㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Brahmanism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
婆羅門[ばらもん;バラモン;ブラーマン, baramon ; baramon ; bura-man] (n,adj-no) (1) (uk) Brahman (priest of Hinduism, members of the highest caste) (san [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brahman \Brah"man\, Brahmin \Brah"min\, n.; pl. {Brahmans},
   {Brahmins}. [Skr. Br[=a]hmana (cf. Brahman worship, holiness;
   the God Brahma, also Brahman): cf. F. Brahmane, Brachmane,
   Bramine, L. Brachmanae, -manes, -mani, pl., Gr. ?, pl.]
   1. A person of the highest or sacerdotal caste among the
    Hindus.
    [1913 Webster]
 
   {Brahman bull} (Zool.), the male of a variety of the zebu, or
    Indian ox, considered sacred by the Hindus.
    [1913 Webster]
 
   2. a person from an old, respected, and usually wealthy
    family who has considerable social or political influence;
    -- a term used especially in New England; as, a Boston
    brahmin.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brahman
   n 1: a member of a social and cultural elite (especially a
      descendant of an old New England family); "a Boston
      brahman" [syn: {brahman}, {brahmin}]
   2: a member of the highest of the four Hindu varnas; "originally
     all brahmans were priests" [syn: {brahman}, {brahmin}]
   3: the highest of the four varnas: the priestly or sacerdotal
     category [syn: {brahman}, {brahmin}]
   4: any of several breeds of Indian cattle; especially a large
     American heat and tick resistant greyish humped breed evolved
     in the Gulf States by interbreeding Indian cattle and now
     used chiefly for crossbreeding [syn: {Brahman}, {Brahma},
     {Brahmin}, {Bos indicus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top