ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloodshed

B L AH1 D SH EH2 D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloodshed-, *bloodshed*, bloodsh, bloodshe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodshed[N] การฆ่าฟัน, See also: การนองเลือด, Syn. massacre, killing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodshed(adj) เลือดออก
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is almost 1946. Nobody wants bloodshed anymore.นี้เกือบปี 1946 ไม่มีใครอยากนองเลือดอีกต่อไป The Godfather (1972)
This wedding's in four days. I cannot have bloodshed here!การวิวาห์จะมีในอีก 4 วัน ผมไม่ยอมให้มีการนองเลือดที่นี่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
No,she's saving all her rage and bloodshed for me.ไม่เลย เธอกำลังเอาความโมโห มาลงที่ฉัน The Heart of the Matter (2007)
This country has seen enough bloodshed today.วันนี้ประเทศเราเห็นเลือดมามากพอแล้ว Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Ain't gonna be no bloodshed in Charming.จะไม่มีการนองเลือดในชาร์มมิ่งเเน่ The Culling (2009)
I do not wish to create bloodshed where none in called for.ฉันไม่อยากหลั่งเลือดโดยไม่จำเป็น Timebomb (2009)
No. the only way to avoid bloodshed is to say yes.ไม่ ทางเดียวที่จะเลี่ยงการนองเลือด\\\ คือต้องตอบว่าได้ Free to Be You and Me (2009)
There's been too much bloodshed already.วันนี้มีการนองเลือดมากพอแล้วนะ Johari Window (2010)
Keep MacCready away from him. We don't need any bloodshed today.เก็บ MacCready ห่างจากเขา เราไม่จำเป็นต้องนองเลือดใด ๆ ในวันนี้ We Bought a Zoo (2011)
Call it a final attempt to end the bloodshed between his family and yours.เรียกว่า เป็นการพยายามครั้งสุดท้ายที่จะหยุดการนองเลือด ระหว่างครอบครัวของเขาและของคุณ Lange, H. (2011)
We, hereby, sign an armistice agreement to stop the bloodshed and suspend any open hostile activities until a complete peace is achieved on the peninsula.เรารู้เรื่องการเซ็นสัญญาสงบศึก หยุดการหลั่งเลือด แล้วเปิดการเจรจา The Front Line (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloodshedThe police wanted to avoid bloodshed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนองเลือด[N] bloodshed, See also: slaughter, blood shedding, Syn. การฆ่าฟัน, การรบดุเดือด, การสังหาร, การทำลายล้าง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ก่อให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่, Thai definition: การเสียเลือดเนื้อหรือล้มตายกันเป็นจำนวนมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOODSHED B L AH1 D SH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloodshed (n) blˈʌdʃɛd (b l uh1 d sh e d)
bloodsheds (n) blˈʌdʃɛdz (b l uh1 d sh e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の雨[ちのあめ, chinoame] (exp) bloodshed [Add to Longdo]
血を見る争い[ちをみるあらそい, chiwomiruarasoi] (n) bloody struggle; struggle with bloodshed [Add to Longdo]
殺傷[さっしょう, sasshou] (n,vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P) [Add to Longdo]
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra [Add to Longdo]
刃傷[にんじょう, ninjou] (n) bloodshed [Add to Longdo]
刃傷に及ぶ;にん傷に及ぶ[にんじょうにおよぶ, ninjounioyobu] (exp,v5b) to come to bloodshed [Add to Longdo]
刃傷沙汰[にんじょうざた, ninjouzata] (n) bloodshed [Add to Longdo]
流血[りゅうけつ, ryuuketsu] (n,adj-no) bloodshed; (P) [Add to Longdo]
流血沙汰[りゅうけつざた, ryuuketsuzata] (n) bloodshed; bloody event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloodshed \Blood"shed`\, n. [Blood + shed]
   The shedding or spilling of blood; slaughter; the act of
   shedding human blood, or taking life, as in war, riot, or
   murder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloodshed
   n 1: the shedding of blood resulting in murder; "he avenged the
      bloodshed of his kinsmen" [syn: {bloodshed}, {gore}]
   2: indiscriminate slaughter; "a bloodbath took place when the
     leaders of the plot surrendered"; "ten days after the
     bloodletting Hitler gave the action its name"; "the valley is
     no stranger to bloodshed and murder"; "a huge prison battue
     was ordered" [syn: {bloodbath}, {bloodletting}, {bloodshed},
     {battue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top