ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuddled

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuddled-, *fuddled*, fuddl, fuddle
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuddled    (v) fˈʌdld (f uh1 d l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuddle \Fud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Fuddled}; p. pr. & vb. n.
   {Fuddling}.] [Perh. formed as a kind of dim. of full. Cf.
   {Fuzzle}.]
   To make foolish by drink; to cause to become intoxicated.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      I am too fuddled to take care to observe your orders.
                          --Steele.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuddled
   adj 1: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
       {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
       {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
       {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy},
       {stiff}, {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top