ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plastered

P L AE1 S T ER0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastered-, *plastered*, plaster, plastere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plastered[ADJ] เมามาก (คำสแลง), Syn. drunk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have got my picture plastered up all over the place.They've got my picture posted up all over the place. Gattaca (1997)
Our photos aren't plastered all over the TV.รูปของพวกเรา ยังไม่ได้เผยแพร่ ออกไปทางทีวี Deal or No Deal (2008)
I stuffed it in there before they plastered it.ฉันยัดมันใส่ไว้ในนั้น ก่อนที่พวกเขาจะฉาบปูนปิดมัน Giving Back (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)
"You're plastered with glitter and goo from head to toe, ""เธอผ่านการแปลงโฉม ศัลยกรรมตั้งแต่หัวจรดเท้า" Football, Feminism and You (2009)
Well, I would say Paris, but you messed that up when your people plastered my face all over the news.ผมอยากพูดว่าปารีส แต่คุณก็ทำเสียเรื่องไปแล้ว ในตอนที่คนของคุณเอารูปหน้าผม ไปแปะว่อนทั่วในข่าว The Negotiation (2010)
How could you freeze with your bodies plastered together like that?จะหนาวตายได้ยังไงในเมื่อตัวติดหนึบกันขนาดนี้น่ะ? Pasta (2010)
The event date was plastered over the posters, so we'll get in trouble if the winner objects.วันที่มันแจ้งไว้ในโปสเตอร์ ถ้าคนที่ได้รางวัลฟ้องเรา เราต้องจ่ายเงินชดเชย Episode #1.4 (2010)
That all sucks the big hairy meatball. How about I go get the karaoke machine out of my car, get plastered and blow the roof off this place?มันก็เห่ยพอกันหมดนั่นแหละ ถ้าฉันไปเอาตู้คาราโอเกะออกมาจากรถ The Toast Derivation (2011)
This is insane. This bag has been plastered to my side all morning.นี่มันไร้เหตุผล กระเป๋าปิดไว้อยู่ข้างๆฉันตลอดเช้า Careful What U Wish 4 (2011)
Because my face has been plastered all over TV for the last three weeks.เพราะหน้าฉัน อยู่บนจอทีวี มาตลอดสามอาทิตย์นี่ต่างหาก Semper I (2011)
There's lore saying that, back in the old day, if you were plastered enough, you could see one skulking around the breweries in Japan.ตำนานบอกว่าในอดีต ถ้าคุณเมามากพอ ก็จะเห็นมันแอบซ่อนตัวอยู่ตามโรงเหล้าในญี่ปุ่น Party On, Garth (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLASTERED P L AE1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plastered (v) plˈaːstəd (p l aa1 s t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace [Add to Longdo]
壁下地[かべしたじ, kabeshitaji] (n) framework (for a mud-plastered wall) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaster \Plas"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Plastered}; p. pr. &
   vb. n. {Plastering}.] [Cf. OF. plastrer to plaster (in sense
   2), F. pl[^a]trer.]
   1. To cover with a plaster, as a wound or sore.
    [1913 Webster]
 
   2. To overlay or cover with plaster, as the ceilings and
    walls of a house.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To smooth over; to cover or conceal the defects of;
    to hide, as with a covering of plaster. --Bale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plastered
   adj 1: (of hair) made smooth by applying a sticky or glossy
       substance; "black hair plastered with pomade" [syn:
       {plastered}, {slicked}]
   2: (of walls) covered with a coat of plaster [syn: {plastered},
     {sealed}]
   3: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top