ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be content

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be content-, *be content*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother will not be content till one of them dies from her meanness.แม่ฉันคงไม่สนใจหรอก จนกว่าจะมีเด็กสักคนตายลงไป Girl with a Pearl Earring (2003)
How much do you need to get rid off to be content?แล้วเธอคิดว่าจะต้องเอาออกเท่าไหร่ล่ะ หุ่นถึงจะดี My Lovely Sam-Soon (2005)
The majority of the population will be content with a blood substitute, yes.สารทดแทนเลือด แ่น่ ๆ แต่คงจะมีพวกที่ ยินดีจะจ่ายเงิน Daybreakers (2009)
I want to someday be content like everyone else.ผมอยากจะถูกเติมเต็มซักวันหนึ่ง เหมือนคนทั่วไป My Bad (2010)
* Some people can be content *#คนบางคนพร้อมจะยอมรับ# Funeral (2011)
Sir, we philosophers can be content with just a barrel.ครับ เรานักปรัชญาเป็นได้เพียงแค่กระบอกครับ From Up on Poppy Hill (2011)
If I was truly powerful, I'd be content without any man at all.ถ้าหนูมีพลังอำนาจมากกว่านี้ หนูคงไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องผู้ชาย The Return of the Ring (2012)
I can wrap myself up in all those memories, and I will be content.แม่ก็จะฝังตัวเองลงไปในความทรงจำอีกรอบ และจะกลายเป็นความสมามารถของแม่ Give Me the Blame (2012)
So don't think I'll be content to watch you merely beat this team.ดังนั้นอย่าคิดว่าฉันจะพอใจแค่ มองพวกเธอเอาชนะ Battlefield (2012)
If even just one person manages to do that, I'll be content.แม้ว่ามีแค่คนเดียว ผมก็พอใจแล้ว Operation Proposal (2012)
I wouldn't be content if we didn't find our team.ฉันจะเป็นบ้า ถ้าหาทีมเราไม่เจอ Escape Plan (2013)
You're gonna have to be content with their fear.เจ้าจะต่้องเข้าใจความหวาดกลัวของพวกเขา The Evil Queen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be contentIf you wish to be happy, learn to be content with your condition in life.
be contentI must be content with my present salary.
be contentToday you can't be content with just earning a living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่องแผ้ว[V] be content, See also: be serene, be happy, Syn. สดชื่น, เบิกบาน, Ant. หมอง, Example: เช้านี้ จิตใจของเขาผ่องแผ้วและสงบกว่าวันอื่นๆ
สุขสบาย[V] be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
สุข[V] be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เปรม[V] be content, See also: be surfeited, be delighted, be happy, be joyful, be glad, be pleased, Syn. สุข, สบาย, Ant. ทุกข์, Example: งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้พนักงานเปรมไปเลยเพราะกรรมการผู้จัดการเลี้ยงไม่อั้น, Thai definition: เป็นสุขกายสุขใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
น่าพอใจ [v.] (nāphøjai) EN: be satisfiable ; be gratifiable ; be contentable ; be pleasant   
พอใจ [v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve   FR: être satisfait ; être content
สำราญ[v.] (samrān) EN: be content ; be happy ; revel   

Japanese-English: EDICT Dictionary
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
小成に安んじる風[しょうせいにやすんじるふう, shouseiniyasunjirufuu] (n) tendency to be content with small successes [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top