Search result for

bayonet

(49 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bayonet-, *bayonet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bayonet[N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน
bayonet[VT] แทงด้วยดาบปลายปืน, Syn. pierce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
sword bayonetn. ดาบปลายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be precise, it was an old military bayonet.ที่จริงแล้ว มันเป็นดาบปลายปืน ของทหารสมัยก่อนค่ะ Harry Brown (2009)
Marine's outfit includes everything from bayonets to socks.ก็มีเครื่องแบบ.. แล้วก็เอาไปหมด.. ตั้งแต่ มีดปลายปืนไปจนถุงเท้าแหละ Guadalcanal/Leckie (2010)
If the nips come through here at high port with fixed bayonets,ถ้าไอ้ยุ่นโผล่มา พร้อมมีดปลายปืนเมื่อไหร่.. Peleliu Airfield (2010)
Or a Jap bayonet?หรือมีดดาบปลายปืน? อาวุธไอ้ยุ่น อะไรก็ได้.. Peleliu Hills (2010)
And have them all fall on their bayonetsและก็ขอให้พวกมันทั้งหมด.. โดนดาบปลายปืนตัวเองทิ่มตาย Peleliu Landing (2010)
I died from bayonet wounds in the Great War.ผมตายจากแผลที่โดนแทง ในสงครามยอดเยี่ยม Halloween (2010)
Bayonet injury?ตายจากดาบ Halloween (2010)
Tuned bayonets.ดาบปลายปืน The Zazzy Substitution (2010)
Should withstand your average German bayonet.รับดาบปลายปืนของพวกเยอรมันได้ Captain America: The First Avenger (2011)
A bayonet.ดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)
Both sides of the conflict in Sierra Leone used bayonets.กลุ่มขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ในเซียราลีโอน\ มีการใช้ดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)
Medium-carbon steel-- that's what they use to make bayonets.เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง นั่นเอามาทำดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวง[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
ดาบปลายปืน[N] bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet   FR: baïonnette [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAYONET    B EY1 AH0 N EH2 T
BAYONETS    B EY1 AH0 N EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bayonet    (v) (b ei1 @ n e t)
bayonets    (v) (b ei1 @ n e t s)
bayoneted    (v) (b ei1 @ n e t i d)
bayoneting    (v) (b ei1 @ n e t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch [Add to Longdo]
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove [Add to Longdo]
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling [Add to Longdo]
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots {pl} [Add to Longdo]
Seitengewehr {n} | Seitengewehre {pl}bayonet | bayonets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet [Add to Longdo]
銃剣[じゅうけん, juuken] (n) bayonet [Add to Longdo]
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill [Add to Longdo]
銃剣道[じゅうけんどう, juukendou] (n) form of modern martial art using the bayonet [Add to Longdo]
着剣[ちゃっけん, chakken] (n,vs) fixing a bayonet [Add to Longdo]
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet [Add to Longdo]
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, / ] bayonet practise in pairs [Add to Longdo]
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, ] bayonet charge [Add to Longdo]
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bayonet \Bay"o*net\, v. t. [imp. & p. p. {Bayoneted}; p. pr. &
   vb. n. {Bayoneting}.]
   1. To stab with a bayonet.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel or drive by the bayonet.
    [1913 Webster]
 
       To bayonet us into submission.    --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bayonet \Bay"o*net\, n. [F. bayonnette, ba["i]onnette; -- so
   called, it is said, because the first bayonets were made at
   Bayonne.]
   [1913 Webster]
   1. (Mil.) A pointed instrument of the dagger kind fitted on
    the muzzle of a musket or rifle, so as to give the soldier
    increased means of offense and defense.
    [1913 Webster]
 
   Note: Originally, the bayonet was made with a handle, which
      required to be fitted into the bore of the musket after
      the soldier had fired.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A pin which plays in and out of holes made to
    receive it, and which thus serves to engage or disengage
    parts of the machinery.
    [1913 Webster]
 
   {Bayonet clutch}. See {Clutch}.
 
   {Bayonet joint}, a form of coupling similar to that by which
    a bayonet is fixed on the barrel of a musket. --Knight.
 
   {bayonet mount}, (photography) a coupling mechanism for
    attaching removable lenses to the body of a camera, using
    a {bayonet socket}.
 
   {bayonet socket}, a coupling mechanism for attaching matching
    cylindrical parts to each other, where each of which has
    an arced L-shaped slot with the longer side perpendicular
    to the axis of the cylinder, such that the slots slide
    inside each other. There is also usually a knoblike
    projection on the mount so that when the two parts to be
    connected are fully inserted in proper alignment, they are
    locked in place. It is designed for rapid coupling and
    decoupling, requiring the turning of one part through only
    a small arc, in place of a screw-type arrangement, which
    requires several full turns.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bayonet
   n 1: a knife that can be fixed to the end of a rifle and used as
      a weapon
   v 1: stab or kill someone with a bayonet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top