ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศาสตรา

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาสตรา-, *ศาสตรา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาสตราจารย์เกียรติคุณHonorary Prof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
ศาสตราวุธ[N] weapon, Example: ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงศาสตราวุธที่ใช้ประหัตประหารฆ่าฟันในสงครามสมัยก่อนเช่นหอกและดาบหลายชนิด, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
ศาสตราจารย์[N] professor, Syn. ศ.จ., Count unit: คน
ศาสตราจารย์[N] professor, Example: ท่านเป็นศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ท่านไม่เคยได้รับปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยใด, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตรา(สาดตฺรา) น. ศัสตรา.
ศาสตราจารย์(สาดตฺรา-, สาดสะตฺรา-) น. ตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา.
ศาสตราจารย์ดู ศาสตร-, ศาสตร์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

clinical professorศาสตราจารย์คลินิก, ตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายเวชกรรมที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง และวิธีบำบัดรักษาในภาคเวชปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor Herr Kibitzen.ศาสตราจารย์ เฮอ คิบิทเซน The Great Dictator (1940)
Music, Professor!เพลงศาสตราจารย์! Pinocchio (1940)
Professor, lots of music!ศาสตราจารย์เพลงจำนวนมาก! Pinocchio (1940)
Albertina's father is a professor in Bolognaพ่อของอัลเบอทิน่าเป็นศาสตราจารย์ อยู่ในโบล็อกน่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One day, my sister asked if I knew Professor Gentileหนึ่งวัน, พี่สาว,น้องสาวของฉันที่ถาม if I ศาสตราจารย์ที่รู้เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-"Where are you going?" -"To put away the chairs, Professor"-"ที่ซึ่งคุณการไป?" -"ที่จะเอาไปเก้าอี้, ศาสตราจารย์" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Shortly after my seventh birthday I took a girl friend to see the Professorหลังจากในระยะอันสั้นวันเกิดที่เจ็ดของฉัน... ...lหยิบเพื่อนเด็กผู้หญิงถึงศาสตราจารย์ see the Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-"How old are you?" -"Seven, Professor"-"วิธีอายุคือคุณ?" -"เจ็ด, ศาสตราจารย์" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Professor Milius can answer your question better than I can.ศาสตราจารย์ มิลเลียส จะให้คำตอบ แก่คุณดีกว่าผม. Suspiria (1977)
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You studied under Professor Ravenwood in Chicago?คุณศึกษาภายใต้ศาสตราจารย์ราเวนวู้ด มหาวิทยาลัยชิคาโก. ? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสตราจารย์[n.] (sāttrājān = sātsatrājān) EN: professor   FR: professeur [m] ; professeur d'université [m]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ[n. exp.] (sāttrājān kittikhun) EN: professor emeritus   

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)(คำไม่เป็นทางการ)
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)
prof[SL] ศาสตราจารย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
prof(พรอฟ) n. ศาสตราจารย์ (abbr. professor)
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช

English-Thai: Nontri Dictionary
professor(n) ศาสตราจารย์
professorial(adj) ตำแหน่งศาสตราจารย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
教授[きょうじゅ, kyouju] (n) ศาสตราจารย์

German-Thai: Longdo Dictionary
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, See also: S. genehmigen,
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
duzen sich(vt) พูดคุยกันด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ) เช่น Er duzt sich mit seinem Professor. เขาพูด du กับศาสตราจารย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top