ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saber

S EY1 B ER0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saber-, *saber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saber[N] ดาบโค้ง, Syn. sword
saber[VT] ฟันด้วยดาบ, See also: ฆ่าด้วยดาบ
saber-toothed tiger[N] แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่,ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am Flying Saber.ฉันคือ กระบี่บิน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
They're the sword, spear, saber, pole, saber, spear, sword, saber, pole, sword.ก็มี มีด,ปืน.ดาบ.กระบอง มีด,ปืน,ดาบ,มีด,กระบอง,ดาบ House of Fury (2005)
- So, Mike... we'll book the room and if they refuse we'll rattle our sabers and file suit.- เออ... ไมค์ เราจะจองห้องนั้นให้คุณ และถ้าพวกเค้าปฏิเสธ 1408 (2007)
El quiere saber el ano.El quiere saber el ano. Good Fences (2007)
Y quiero saber cuando esta hecho. (I want to know it's done.)ฉันอยากรู้ เมื่องาน เรียบร้อยแล้ว Resurrection (2008)
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
I really like my saber-toothed cat.ด้วยความยินดี หลังพักเที่ยว เราไปดู มารี่ คาแลนเดอร์และ The Cornhusker Vortex (2009)
Our target is Leonard Saber.ข่าวกรองระบุว่า ซาเบอร์ได้พัฒนาไมโครชิปรุ่นใหม่สำเร็จแล้ว G-Force (2009)
As you know, he is a former arms dealer and current CEO of Saberling Industries.และเป็นไปได้ว่าอาจถูกนำไปใช้ในทางทหาร G-Force (2009)
The Bureau's intel shows Saber has developed a new microchip with possible military applications.เราแน่ใจว่า เขาจะขายมันแน่นอน \\ กับกลุ่มตะวันออก ภายใต้รหัสชื่อว่า "คลัสเตอร์สตอร์ม" G-Force (2009)
Now, Darwin, we need to find out how Saber plans to use this technology.จากคอมพิวเตอร์ของซาเบอร์ ซึ่งอยู่ในห้องทำงาน ตรงนี้ G-Force (2009)
Your mission is to download the Clusterstorm files from Saber's personal computer located in his library, right here.เบน , เรากำลังหาหลักฐาน เพื่อพิสูจน์, ว่าเราเจ๋งแค่ไหน G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saberIt was during the ice age that the saber-toothed tiger became extinct.

CMU English Pronouncing Dictionary
SABER    S EY1 B ER0
SABERS    S EY1 B ER0 Z
SABERBEIN    S EY1 B ER0 B AY2 N
SABERTECH    S EY1 B ER0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saber    (n) sˈɛɪbər (s ei1 b @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佩剑[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] saber (fencing), #37,062 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライトセーバー[, raitose-ba-] (n) light sabre (saber) (as in the Star Wars films) [Add to Longdo]
回し引き鋸;回し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw [Add to Longdo]
軍刀[ぐんとう, guntou] (n) saber; sabre; side arms; service sword [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
剣歯虎[けんしこ, kenshiko] (n) (obsc) saber-toothed tiger (sabre) [Add to Longdo]
正義の剣[せいぎのけん, seiginoken] (n) light sabre (saber) (from the Star Wars films) (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saber \Sa"ber\, Sabre \Sa"bre\, v. t. [imp. & p. p. {Sabered}or
   {Sabred}; p. pr. & vb. n. {Sabering} or {Sabring}.] [Cf. F.
   sabrer.]
   To strike, cut, or kill with a saber; to cut down, as with a
   saber.
   [1913 Webster]
 
      You send troops to saber and bayonet us into
      submission.               --Burke.
   [1913 Webster] Saberbill

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saber \Sa"ber\, Sabre \Sa"bre\, n. [F. sabre, G. s[aum]bel; of
   uncertain origin; cf. Hung. sz['a]blya, Pol. szabla, Russ.
   sabla, and L. Gr. zabo`s crooked, curved.]
   A sword with a broad and heavy blade, thick at the back, and
   usually more or less curved like a scimiter; a cavalry sword.
   [1913 Webster]
 
   {Saber fish}, or {Sabre fish} (Zool.), the cutlass fish.
    [1913 Webster] Saber

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saber
   n 1: a fencing sword with a v-shaped blade and a slightly curved
      handle [syn: {saber}, {sabre}]
   2: a stout sword with a curved blade and thick back [syn:
     {cavalry sword}, {saber}, {sabre}]
   v 1: cut or injure with a saber [syn: {sabre}, {saber}]
   2: kill with a saber [syn: {saber}, {sabre}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 saber
  1. be acquainted with; know
  2. know; know how
  3. know how

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 saber
  know; knowhow(scii)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top