ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backside

B AE1 K S AY2 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backside-, *backside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backside[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. bottom, buttocks
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could watch that backside all day.ฉันนั่งดูก้นเขาได้ทั้งวัน Cool Runnings (1993)
Listen, uh, Terry, why don't we, uh, just forget Spider Legs for now, and you get your backside back up here?ฟังเอ่อเทอร์รี่ ทำไมเราไม่เอ่อ เพียงแค่ลืมขาแมงมุมสำหรับตอนนี้ และคุณได้รับด้านหลังของคุณกลับมาที่นี่? Dante's Peak (1997)
I'm too old, and my backside is too easy a target.ข้าแก่มากแล้วนะ หลังข้าก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วย Snow White: A Tale of Terror (1997)
Could you separate them? Hurry, my backside itches.ช่วยแยกมันทีนะ เร็วหน่อย คันหลังด้วยเนี่ย Robots (2005)
That's my fiancée's hot backside that you're dabbing.นายกำลังจับก้นสุดฮอทของคู่หมั้นฉันนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
More likely offering your backside to the Thespians.เคลื่อนพล สหาย ! 300 (2006)
If we don't get off our fat backsides and do something and stop complaining, who's going to?ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมา ทำอะไรบ้าง หยุดบ่น แล้วใครจะทำ Faith Like Potatoes (2006)
Tell me, do you enjoy it, living halfway up his backside the way you do?เฮ้ เอ่อ คุณนักสืบเบลเลเฟลอร์คะ ฉันรับออเดอร์เองค่ะ ไม่ นี่มันโต๊ะฉัน .. ฉันทำเอง Plaisir d'amour (2008)
Uh, the backside of the Statue of Liberty.เอ่อ ข้างหลังของรูปปั้นเสรีภาพ Veritas (2008)
Get your lazy backside out here.เอาตัวขี้เกียจของเจ้าออกมานี่ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Merlin can't find his own backside most of the time.อย่างเมอร์ลินน่ะเหรอจะทำได้ Lamia (2011)
And then I felt it, right up against me backside like a club.แล้วข้าก็รู้สึกถึงมัน ทาบกับด้านหลังของข้า แข็งราวกับท่อนไม้ A Man Without Honor (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านหลัง[N] backside, See also: rear, behind, Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย, แถวหลัง, Ant. ด้านหน้า, Example: พ่อยืนอยู่ด้านหลังประตูเพื่อดักตีหนู, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนหลังของคน สิ่งของ หรือฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ก้นปอก[n. exp.] (kon pøk) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside   

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKSIDE B AE1 K S AY2 D
BACKSIDES B AE1 K S AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backside (n) bˈæksaɪd (b a1 k s ai d)
backsides (n) bˈæksaɪdz (b a1 k s ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
ヒップ[, hippu] (n) hips; buttocks; backside; (P) [Add to Longdo]
腰白[こしじろ, koshijiro] (n) short-sleeved kimono with a plain white backside [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
尻っぺた;尻ぺた[しりっぺた, shirippeta] (n) backside [Add to Longdo]
尻餅をつく;尻餅を付く;尻餅を着く[しりもちをつく, shirimochiwotsuku] (exp,v5k) (See 尻餅) to fall on one's backside [Add to Longdo]
尻餠;尻餅[しりもち, shirimochi] (n) (See 尻餅をつく) falling on one's backside (behind, bottom) [Add to Longdo]
鳶足[とんびあし, tonbiashi] (n) (See 正座・せいざ) sitting position similar to seiza (but with both legs splayed out slightly and one's backside resting directly on the ground) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backside \Back"side`\ (b[a^]k"s[imac]d`), n. [Back, a. + side.]
   The hinder part, posteriors, or rump of a person or animal.
   [1913 Webster]
 
   Note: Backside (one word) was formerly used of the rear part
      or side of any thing or place, but in such senses is
      now two words.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backside
   n 1: the side of an object that is opposite its front; "his room
      was toward the rear of the hotel" [syn: {rear}, {backside},
      {back end}] [ant: {forepart}, {front}, {front end}]
   2: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top