ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

委任状

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委任状-, *委任状*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
委任状[いにんじょう, ininjou] การมอบฉันทะ การมอบอำนาจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's my appointment.[CN] 这是我的委任状 Project A 2 (1987)
These are your official orders.[CN] 这张是你的委任状 Project A 2 (1987)
Make sure Hollis has that power of attorney order.[JA] ホリスに委任状の件を頼むと Secretariat (2010)
If I like a soldier, he can get to be a noncommissioned officer quicker here than anywhere else.[CN] 如果我欣赏某位士兵 他便能迅速升任无委任状士官 From Here to Eternity (1953)
Robert...we need to talk about the power of attorney.[JA] ロバート、委任状の件で着たんだ 辛いのは判るが... Inception (2010)
Tortured physically and mentally, he died in anger.[CN] 要他交出黄金和委任状 在饱受皮肉之苦和精神折磨后 In the Heat of the Sun (1994)
He gave you a commission, didn't he?[CN] 他给你委任状了 是吗? Gods and Generals (2003)
Here is His Majesty's Decree about my person being appointed[CN] 请看 这是任命我为莫斯科警察总长的委任状 The State Counsellor (2005)
Prewitt, you know better than to talk back to a noncommissioned officer?[CN] 你不该跟无委任状士官顶嘴 From Here to Eternity (1953)
We did have carte blanche.[JA] 私たちは、白紙委任状を持っていた。 22 Jump Street (2014)
The custody document you signed last night.[JA] 署名? 委任状にサインしたわ Cloud Atlas (2012)
You're an intelligence officer, Captain, according to your credentials.[CN] 你是一个聪明的官员,上尉... 根据你的委任状 The Inn of the Sixth Happiness (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top