Search result for

power of attorney

(31 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power of attorney-, *power of attorney*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power of attorney[N] อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney[N] ใบมอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Robert we need to talk about a power of attorney.โรเบิร์ต ... ... เราต้องพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ Inception (2010)
This gives me power of attorney, so if anythingฉันเป็นผู้รับมอบอำนาจเรื่องนี้ ถ้ามีอะไร Home (2010)
As you can see, it is a Power of Attorney from Director Hong Mo Ne... that states all her rights as a Director and as a shareholder... be given to Executive Director Hong Tae Seong.อย่างที่เห็น นี่เป็นหนังสือมอบอำนาจจองกรรมการฮงโมเน กล่าวว่าสิทธิ์ของเธอในการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น.. นั้นมอบให้แก่กรรมการบริหารฮงแทซอง Episode #1.16 (2010)
This is definitely Director Hong Mo Ne's Power of Attorney.นี่เป็นหนังสือมอบอำนาจของกรรมการฮงโมเนจริง Episode #1.16 (2010)
And a living will and durable power of attorney.และพินัยกรรม รวมทั้งการมอบอำนาจตัดสินใจ The Roommate Transmogrification (2011)
If you sign over power of attorney to me,ถ้าคุณเซนมอบอำนาจให้ผม Despicable B (2012)
Did you get that power of attorney?คุณได้รับมอบอำนาจ ความเป้นทนายความมั้ย เย่. All In (2012)
I now have power of attorney, and I'd rather see this company worth nothing than let you have it.และตอนนี้ฉันก็มี อำนาจของทนาย และฉันคิดว่า บริษัทนี้ไม่มีคุณค่าอะไร พอที่คุณจะมีมัน All In (2012)
After a judge grants me power of attorney over her inheritance.ผมจะจ่ายหลังจากที่ผู้พิพากษายอมให้ ผมสิทธิ์ในกองมรดกของเธอ Destiny (2012)
I can assure you that I have the power of attorney...- อันที่แท้จริงแล้ว - ผมได้รับมอบหมายมา American Hustle (2013)
This is a power of attorney. It is written in black and white.นี่คือหนังสือมอบอำนาจ มันเขียนไว้ชัดเจน The Grand Seduction (2013)
You have seen Mr. Pelley's power of attorney.นี่ไงหนังสือมอบอำนาจ The Grand Seduction (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp amnāt) EN: power of attorney ; proxy   
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp chantha) EN: proxy ; letter of power of attorney   

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one) [Add to Longdo]
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney [Add to Longdo]
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney [Add to Longdo]
包括委任状[ほうかついにんじょう, houkatsuininjou] (n) general power of attorney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Power \Pow"er\, n. [OE. pouer, poer, OF. poeir, pooir, F.
   pouvoir, n. & v., fr. LL. potere, for L. posse, potesse, to
   be able, to have power. See {Possible}, {Potent}, and cf.
   {Posse comitatus}.]
   1. Ability to act, regarded as latent or inherent; the
    faculty of doing or performing something; capacity for
    action or performance; capability of producing an effect,
    whether physical or moral: potency; might; as, a man of
    great power; the power of capillary attraction; money
    gives power. "One next himself in power, and next in
    crime." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ability, regarded as put forth or exerted; strength,
    force, or energy in action; as, the power of steam in
    moving an engine; the power of truth, or of argument, in
    producing conviction; the power of enthusiasm. "The power
    of fancy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Capacity of undergoing or suffering; fitness to be acted
    upon; susceptibility; -- called also {passive power}; as,
    great power of endurance.
    [1913 Webster]
 
       Power, then, is active and passive; faculty is
       active power or capacity; capacity is passive power.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. The exercise of a faculty; the employment of strength; the
    exercise of any kind of control; influence; dominion;
    sway; command; government.
    [1913 Webster]
 
       Power is no blessing in itself but when it is
       employed to protect the innocent.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. The agent exercising an ability to act; an individual
    invested with authority; an institution, or government,
    which exercises control; as, the great powers of Europe;
    hence, often, a superhuman agent; a spirit; a divinity.
    "The powers of darkness." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And the powers of the heavens shall be shaken.
                          --Matt. xxiv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   6. A military or naval force; an army or navy; a great host.
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Never such a power . . .
       Was levied in the body of a land.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A large quantity; a great number; as, a power o? good
    things. [Colloq.] --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) The rate at which mechanical energy is exerted or
      mechanical work performed, as by an engine or other
      machine, or an animal, working continuously; as, an
      engine of twenty horse power.
      [1913 Webster]
 
   Note: The English unit of power used most commonly is the
      horse power. See {Horse power}.
      [1913 Webster]
    (b) A mechanical agent; that from which useful mechanical
      energy is derived; as, water power; steam power; hand
      power, etc.
    (c) Applied force; force producing motion or pressure; as,
      the power applied at one and of a lever to lift a
      weight at the other end.
      [1913 Webster]
 
   Note: This use in mechanics, of power as a synonym for force,
      is improper and is becoming obsolete.
      [1913 Webster]
    (d) A machine acted upon by an animal, and serving as a
      motor to drive other machinery; as, a dog power.
      [1913 Webster]
 
   Note: Power is used adjectively, denoting, driven, or adapted
      to be driven, by machinery, and not actuated directly
      by the hand or foot; as, a power lathe; a power loom; a
      power press.
      [1913 Webster]
 
   9. (Math.) The product arising from the multiplication of a
    number into itself; as, a square is the second power, and
    a cube is third power, of a number.
    [1913 Webster]
 
   10. (Metaph.) Mental or moral ability to act; one of the
     faculties which are possessed by the mind or soul; as,
     the power of thinking, reasoning, judging, willing,
     fearing, hoping, etc. --I. Watts.
     [1913 Webster]
 
        The guiltiness of my mind, the sudden surprise of
        my powers, drove the grossness . . . into a
        received belief.           --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. (Optics) The degree to which a lens, mirror, or any
     optical instrument, magnifies; in the telescope, and
     usually in the microscope, the number of times it
     multiplies, or augments, the apparent diameter of an
     object; sometimes, in microscopes, the number of times it
     multiplies the apparent surface.
     [1913 Webster]
 
   12. (Law) An authority enabling a person to dispose of an
     interest vested either in himself or in another person;
     ownership by appointment. --Wharton.
     [1913 Webster]
 
   13. Hence, vested authority to act in a given case; as, the
     business was referred to a committee with power.
     [1913 Webster]
 
   Note: Power may be predicated of inanimate agents, like the
      winds and waves, electricity and magnetism,
      gravitation, etc., or of animal and intelligent beings;
      and when predicated of these beings, it may indicate
      physical, mental, or moral ability or capacity.
      [1913 Webster]
 
   {Mechanical powers}. See under {Mechanical}.
 
   {Power loom}, or {Power press}. See Def. 8
     (d), note.
 
   {Power of attorney}. See under {Attorney}.
 
   {Power of a point} (relative to a given curve) (Geom.), the
    result of substituting the coordinates of any point in
    that expression which being put equal to zero forms the
    equation of the curve; as, x^{2} + y^{2} - 100 is the
    power of the point x, y, relative to the circle x^{2} +
    y^{2} - 100 = 0.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 power of attorney
   n 1: a legal instrument authorizing someone to act as the
      grantor's agent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top