ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่หลากหลาย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่หลากหลาย-, *ที่หลากหลาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But being in a country with so many unique customs, if I am to raise my son to be like his father, which I very much hope he will be, then I must feel free to follow our own traditions.แต่การที่ได้อยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่หลากหลาย ถ้าหม่อมฉันจะเลี้ยงดูบุตรชายของหม่อมฉัน ให้เป็นเหมือนพ่อของเขา ซึ่งหม่อมฉันเอง ก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็น เมื่อนั้น หม่อมฉันก็จะต้องรู้สึกเป็นอิสระที่จะปฎิบัติตามธรรมเนียมของพวกหม่อมฉันเองเพค่ะ Anna and the King (1999)
It's a different issue.มันเป็นปัญหาที่หลากหลาย คุณนาคาโอะ Platonic Sex (2001)
She's here.เราทำงานวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับแต่ละประเทศ Ouran High School Host Club (2006)
I must say, of all the kids applying for a summer internship, you have quite a checkered history.ผมต้องพูดนะ ในบรรดาเด็กทุกคน ที่สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน เธอมีประวัติที่หลากหลายทีเดียว Charlie Bartlett (2007)
- It's a rich and vibrant culture.- มันเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา ...And the Bag's in the River (2008)
As well as various feeds from public and private security cameras.เนื่องจากมีข้อมูลที่หลากหลาย จากกล้องรักษาความปลอดภัย ของสาธารณะและส่วนตัว Knight Rider (2008)
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง Home (2009)
So many possibilities, so little time.มีความเป็นไปได้ที่หลากหลายแต่ในเวลาที่มีน้อยนิด Dead Like Me: Life After Death (2009)
...it might be multiple personality disorder......อาจจะเป็นความผิดปกตทางบุคลิกที่หลากหลาย... Episode #1.5 (2009)
[Beautiful berzerker with multiple personality disorder][สาวสวยผู้วิกลจริตกับความผิดปกตทางบุคลิกที่หลากหลายEpisode #1.5 (2009)
The likelihood that she has multiple personality disorder...มีความเป็นไปได้ว่าเธอมีความผิดปกตทางบุคลิกที่หลากหลาย Episode #1.5 (2009)
In this case, pertaining to one individual, Voldemort or, as he was known then, Tom Riddle.ในกรณีนี้ มันคือความทรงจำที่หลากหลาย โวลเดอมอท หรือที่เค้าเคยเป็น -ทอม ริดเดิ้ล Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversified[ADJ] ที่หลากหลาย
multilingual[ADJ] ที่หลากหลายภาษา, Syn. polyglot, polyglottic
multisensory[ADJ] ที่หลากหลายความรู้สึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top