Search result for

*artificially*

(25 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artificially, -artificially-
English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
is it possible to artificially synthesize Midkine?เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างโปรตินสังเคราะห์เทียมขึ้นมาใช้ได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ Star Trek (2009)
Once computers have the power to simulate artificially intelligent beings inside a photorealistic representation of planet earth, the ramifications are truly profound.ถ้าผมไม่สามารถบอกความแตกต่าง ระหว่างคำถามตอบมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ตอบคำถาม Is There a Creator? (2010)
By artificially increasing their intelligence?โดยเพิ่มความฉลาดเหรอ School's Out (2012)
I'm worried someone's been artificially inflating the returns,ผมกังวลว่ามีใครบางคน ปลอมแปลงเอกสาร ค่าตอบแทนของบริษัท Resurrection (2012)
Normally, that would be a forensic countermeasure, artificially accelerating infestation of the corpse.โดยทั่วไปหนอนแมลงมีประโยชน์ในการ ประมาณเวลาเน่าสลายของศพ Perennials (2012)
Element Software is proud to introduce the first Artificially Intelligent Operating System.Element Software" ภูมิใจเสนอ ภูมิใจเสนอ ระบบปฏิบัติการ ที่ชาญฉลาด Her (2013)
Mr. Theodore Twombly, welcome to first Artificially Intelligent Operating System OS1. we would like to ask you a few questions before starting the OS.คุณ ธีโอดอร์ ทอมบลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการเพื่อนมุนษย์แห่งแรกของโลก OS1 เราต้องการที่จะถามคำถาม พื้นฐานเล็กน้อย Her (2013)
They put all his writings and everything they ever knew about him into an OS and created an artificially hyper intelligent version of him.พวกเขาเขียนงานทุกชิ้นที่เคยมี และพวกเคย และพวกเขาได้สร้างตัวอย่างระบบ Her (2013)
Artificially breathing.ใช้เครื่องช่วยหายใจ Criminal (2016)
We are looking for a large underground space perhaps with columns, artificially lit from within.เราจะหาพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่ อาจมีเสามีแสงไฟเทียมข้างใน Inferno (2016)
The first artificially created memory enhancement.เพิ่มศักยภาพของความทรงจำเทียมเป็นครั้งแรก Ghost in the Shell (2017)
Did you know your sister's opinion about artificially prolonging life?คุณพอจะทราบทัศนคติของน้องคุณ เกี่ยวกับการต่อชีวิตไว้มั้ยครับ Just Like Heaven (2005)
Xander, we were both artificially created.ซานเดอร์ เราทั้งสองต่างก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา Appleseed Ex Machina (2007)
advanced, rapid aging, like the disease called progeria, can be induced artificially by manipulating the pituitary gland.การเติบโต,เร่งให้โต,เหมือนเชื้อโรคที่เรียกว่า โพรจิเรีย, มันสามารถสร้างตัวมันเองได้ โดยการไปจัดการที่แกนต่อมใต้สมอง The Same Old Story (2008)
Artificially Intelligent Digital Assistant."Artificially Intelligent Digital Assistant". Farewell, Cruel World! (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIFICIALLY    AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artificially    (a) (aa2 t i f i1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gekünstelt {adv}artificially [Add to Longdo]
künstlich {adv}artificially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artificially \Ar`ti*fi"cial*ly\, adv.
   1. In an artificial manner; by art, or skill and contrivance,
    not by nature.
    [1913 Webster]
 
   2. Ingeniously; skillfully. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The spider's web, finely and artificially wrought.
    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Craftily; artfully. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sharp dissembled so artificially. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top