ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armistice

AA1 R M AH0 S T AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armistice-, *armistice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armistice[N] การพักรบ, See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว, Syn. temporary peace, cease-fire, truce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)

English-Thai: Nontri Dictionary
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armisticeการสงบศึก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armisticeการสงบศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if they take it, and an armistice is signed?จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพวกเขาลงนามสงบศึกพอดี? The Front Line (2011)
The armistice has been signed by...ได้มีการเซ็นสัญญาสงบศึก โดย... The Front Line (2011)
We, hereby, sign an armistice agreement to stop the bloodshed and suspend any open hostile activities until a complete peace is achieved on the peninsula.เรารู้เรื่องการเซ็นสัญญาสงบศึก หยุดการหลั่งเลือด แล้วเปิดการเจรจา The Front Line (2011)
Conditions of an armistice under this agreement are to be strictly forced by all the parties involved.เงื่อนไขในการสงบศึกภายใต้ข้อตกลงนี้ จะถูกบังคับใช้ โดยทั้ง2ฝ่าย The Front Line (2011)
The supplementary provision states clearly that the armistice agreement takes effect as of 22:00 on July 27, 1953.บทบัญญัติเสริมระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าข้อตกลงจะมีผลเมื่อเวลา 22.00 น. The Front Line (2011)
Tenderloin draws first and so on, until only you and Armistice are left.เทนเดอร์โลอินเริ่มก่อน แล้วก็นั้นแหละ จนสุดท้ายเหลือแค่ นายกับอาร์มิสทิซ The Well-Tempered Clavier (2016)
I'll see the armistice does not interfere with a full investigation.ฉันจะดูให้แน่ใจว่า ไม่มีใครแทรกแซงการสืบสวน Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักรบ[v. exp.] (phak rop) EN: declare a truce ; declare an armistice   FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seuk) EN: armistice ; cease fighting   FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สัญญาสงบศึก[n. exp.] (sanyā sa-ngop seuk) FR: armistice [m]
วันสิ้นสุดสงคราม[n. exp.] (wan sinsut songkhrām) EN: Armistice Day   FR: armistice [m] ; L'Armistice

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMISTICE AA1 R M AH0 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armistice (n) ˈaːmɪstɪs (aa1 m i s t i s)
armistices (n) ˈaːmɪstɪsɪz (aa1 m i s t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire, #16,044 [Add to Longdo]
休战[xiū zhàn, ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ, / ] armistice, #34,037 [Add to Longdo]
停战日[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] Armistice Day [Add to Longdo]
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミスティス[, a-misuteisu] (n) armistice [Add to Longdo]
休戦[きゅうせん, kyuusen] (n,vs) truce; armistice; (P) [Add to Longdo]
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference [Add to Longdo]
休戦記念日[きゅうせんきねんび, kyuusenkinenbi] (n) Armistice Day [Add to Longdo]
休戦条約[きゅうせんじょうやく, kyuusenjouyaku] (n) armistice treaty [Add to Longdo]
停戦[ていせん, teisen] (n,vs) armistice; ceasefire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armistice \Ar"mis*tice\, n. [F. armistice, fr. (an assumed word)
   L. armistitium; arma arms + stare, statum (combining form,
   -stitum), to stand still.]
   A cessation of arms for a short time, by convention; a
   temporary suspension of hostilities by agreement; a truce.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armistice
   n 1: a state of peace agreed to between opponents so they can
      discuss peace terms [syn: {armistice}, {cease-fire},
      {truce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top