ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alloy

AE1 L OY2   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alloy-, *alloy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alloy[VT] เจือปน, Syn. mix, compound
alloy[VT] ผสมโลหะ, See also: เจือโลหะ
alloy[N] โลหะผสม, Syn. compound, admixture
alloy[N] สิ่งเจือปน, See also: ของผสม
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
unalloyed(อันอะลอยดฺ') adj. บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. pure

English-Thai: Nontri Dictionary
alloy(n) โลหะผสม,สิ่งเจือปน
alloy(vt) เจือ,ผสม,เจือปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alloyโลหะเจือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alloy powder electrodeลวดเชื่อมหุ้มผงโลหะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]
Alloysโลหะผสม [TU Subject Heading]
Alloysโลหะผสม, โลหะเจือ [การแพทย์]
Alloys, Aluminumโลหะเจือของอะลูมิเนียม [การแพทย์]
Alloys, Cobalt-Baseโคบอลท์-เบสอัลลอยด์ [การแพทย์]
Alloys, Copperอัลลอยทองแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Early days yet, sir. Therefore it must be an alloy.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะผสม Help! (1965)
They are a terillium-carbonic alloy, and I can fly.มันเป็นส่วนผสมของ เทริลเลียมกับคาร์บอน และ ฉันบินได้ Toy Story (1995)
I don't want alloys. I want steel.ผมไม่เอาอัลลอย ผมจะเอาเหล็ก Rushmore (1998)
Some kind of organic-metallic alloy... stronger than titanium or carbon steel, harder than diamonds.เป็นพวกโลหะผสมบางชนิด... แกร่งกว่า ไททาเนี่ยม หรือโลหะคาร์บอน, แข็งกว่าเพชร. Fantastic Four (2005)
we've used every chemical compound that exists, every alloy of metal, every method known to man.เราใช้สารเคมีทุกอย่างที่มี, โลหะทุกอย่าง ทุกๆวิธีที่มนุษย์รู้จัก. Hidden (2005)
Expect the bullet to be handmade, bronzed alloy turned on a lathe.คาดว่าเป็นกระสุนทำเอง กลึงด้วยเหล็กหัวทองแดง Shooter (2007)
Ortega manufactures and sells fused alloyed bullets.ออร์เตกาผลิตและขาย\ กระสุนฟิวส์อัลลอย Resurrection (2008)
I've been tracking those fused alloys for months.ฉันแกะรอยฟิวส์อัลลอยพวกนั้น\ มาแรมเดือน Resurrection (2008)
Every gang that Saris sold those fused alloys to are coming after you.ทุกแก๊งที่ซาริส\ ส่งฟิวส์อัลลอยพวกนั้นไปขาย กำลังตามล่านายอยู่ Resurrection (2008)
Find the fused alloys, take down this entire operation.หาฟิวส์อัลลอย แล้วจบปฏิบัติการนี้\ ทั้งหมด Resurrection (2008)
Because you have a problem with fused alloys.เพราะว่านาย มีปัญหากับฟิวส์อัลลอย Resurrection (2008)
You sold some fused alloy rounds to a buyer in Miami.นายขายฟิวส์อัลลอย บางส่วนไปทั่ว ให้กับผู้ซื้อในไมอามี่ Resurrection (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alloyBrass is an alloy of copper and zinc.
alloyBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
alloyODS super alloy is produced by the mechanical alloy method following powder metallurgy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลหะผสม[N] alloy
ขันลงหิน[N] alloy bowl rubbed with stone, See also: stone-set bowl, Example: ตานอบมีฝีมือในการทำขันลงหินจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ขันชนิดหนึ่งทำจากโลหะประสมแล้วขัดด้วยหิน
โลหะเจือ[N] alloy, Syn. โลหะผสม, Example: โลหะเจือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง, Count unit: ชนิด, Thai definition: โลหะที่เกิดจากการผสมโลหะต่างชนิดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลหะเจือ[n.] (lōhajeūa) EN: alloy   FR: alliage [m]
โลหะผสม[n. exp.] (lōha phasom) EN: alloy   FR: alliage [m]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel   FR: jante en allge [f]
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOY    AE1 L OY2
ALLOYS    AE1 L OY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alloy    (n) ˈælɔɪ (a1 l oi)
alloy    (v) ˈəlˈɔɪ (@1 l oi1)
alloys    (n) ˈælɔɪz (a1 l oi z)
alloys    (v) ˈəlˈɔɪz (@1 l oi1 z)
alloyed    (v) ˈəlˈɔɪd (@1 l oi1 d)
alloying    (v) ˈəlˈɔɪɪŋ (@1 l oi1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合金[hé jīn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] alloy, #9,609 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel [Add to Longdo]
Sonderstahl {m}alloy steel [Add to Longdo]
Leichtmetallrad {n}; Alurad {n}alloy wheel [Add to Longdo]
Leichtmetallfelge {f}; Alufelge {f}alloy wheel rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
アルミニウム合金[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
アロイ[, aroi] (n) alloy [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
オロイド[, oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
ケルメット[, kerumetto] (n) (abbr) kelmet alloy [Add to Longdo]
シルミン[, shirumin] (n) aluminium and sicilicum alloy (ger [Add to Longdo]
スーパーアロイ[, su-pa-aroi] (n) super-alloy [Add to Longdo]
チタン合金[チタンごうきん, chitan goukin] (n) titanium alloy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alloy \Al*loy"\, v. t. [imp. & p. p. {Alloyed}; p. pr. & vb. n.
   {Alloying}.] [F. aloyer, OF. alier, allier, later allayer,
   fr. L. aligare. See {Alloy}, n., {Ally}, v. t., and cf.
   {Allay}.]
   1. To reduce the purity of by mixing with a less valuable
    substance; as, to alloy gold with silver or copper, or
    silver with copper.
    [1913 Webster]
 
   2. To mix, as metals, so as to form a compound.
    [1913 Webster]
 
   3. To abate, impair, or debase by mixture; to allay; as, to
    alloy pleasure with misfortunes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alloy \Al*loy"\, v. t.
   To form a metallic compound.
   [1913 Webster]
 
      Gold and iron alloy with ease.      --Ure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alloy \Al*loy"\, n. [OE. alai, OF. alei, F. aloyer, to alloy,
   alier to ally. See {Alloy}, v. t.]
   1. Any combination or compound of metals fused together; a
    mixture of metals; for example, brass, which is an alloy
    of copper and zinc. But when mercury is one of the metals,
    the compound is called an amalgam.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality, or comparative purity, of gold or silver;
    fineness.
    [1913 Webster]
 
   3. A baser metal mixed with a finer.
    [1913 Webster]
 
       Fine silver is silver without the mixture of any
       baser metal. Alloy is baser metal mixed with it.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Admixture of anything which lessens the value or detracts
    from; as, no happiness is without alloy. "Pure English
    without Latin alloy." --F. Harrison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alloy
   n 1: a mixture containing two or more metallic elements or
      metallic and nonmetallic elements usually fused together or
      dissolving into each other when molten; "brass is an alloy
      of zinc and copper" [syn: {alloy}, {metal}]
   2: the state of impairing the quality or reducing the value of
     something [syn: {admixture}, {alloy}]
   v 1: lower in value by increasing the base-metal content [syn:
      {debase}, {alloy}]
   2: make an alloy of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top