Search result for

album

(81 entries)
(0.0582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -album-, *album*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
album    [N] ชุดแผ่นเสียง
album    [N] แผ่นเสียง, See also: จานเสียง, Syn. record, recording, LP
album    [N] สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ), See also: อัลบั้ม, Syn. collection
albumen    [N] ไข่ขาว
albumin    [N] โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
albumenแอลบูเมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminateมีเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminous cell; strasburger cellเซลล์ประกบ [พืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminous seedเมล็ดมีเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminuriaภาวะปัสสาวะมีแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminuric retinitis; retinitis nephritica; retinitis, nephritic; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Album coversปก [TU Subject Heading]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Albumin Bindingการจับกับอัลบูมิน [การแพทย์]
Albumin Copper Complexอัลบูมินคอปเปอร์คอมเพลกซ์ [การแพทย์]
Albuminoidอัลบูมินอยด์, อัลบูมินอยด์ [การแพทย์]
Albuminsแอลบูมิน, สาร; สารประเภทไข่ขาว; แอลบูมิน; ไข่ขาว; อัลบูมิน; โปรตีน; แอลบูมิน; แอลบิวมิน; โปรตีนชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Albumins, Hyperoncoticแอลบูมินชนิดเข้มข้น [การแพทย์]
Albumins, Salt-Poorอัลบูมินที่มีเกลือน้อย [การแพทย์]
Albuminuriaอัลบูมินูเรีย [TU Subject Heading]
Albuminuriaปัสสาวะมีแอลบูมิน, อัลบูมินูเรีย, ไข่ขาวในปัสสาวะ, อัลบูมินในปัสสาวะ, ไข่ขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
albumWill you show me your album?
albumPlease show me your stamp album.
albumI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
albumWill you show me your photo album?
albumIt is probable that her first album will sell well.
albumHere is my album.
albumI never see this album without thinking of my high school days.
albumThis album reminds me of my happy school days.
albumThis is the most beautiful of all the pictures in my album.
albumDo you have Stevie Wonder's new album?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
albumenize(แอลบู' มิไนซ) vt. ใส่สารละลาย albumin (treat with an albuminous solution)
albumin(แอลบู' มิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่ง
albuminate(แอลบู' มิเนท) n. สารประกอบที่เกิดจากปฏิกริยาของ albumin กับด่างหรือกรด
albuminoid(แอลบู' มินอยดฺ) โปรตีนจำพวก keratin หรือ geletin; scleroprotein; ซึ่งคล้าย albumin, -albuminoidal adj.
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
albumen(n) ไข่ขาว
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ขาว [N] egg white, See also: albumen, Example: นำไข่ขาวผสมในน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะอาหาร จะช่วยลดการดูดซึมของสารพิษ, Thai definition: ส่วนของไข่สัตว์ที่เป็นเมือกเหนียวหล่อไข่แดงอยู่ เป็นสารโปรตีน ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่
อัลบั้ม    [N] album

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลบั้ม[n.] (anlabam) EN: album   FR: album [m]
ไข่ขาว[n. exp.] (khaikhāo) EN: white of an egg ; egg white ; albumen   FR: blanc d'oeuf [m]
สมุดเก็บภาพ[n. exp.] (samut kep phāp) EN: album   FR: album [m]
สมุดภาพ[n. exp.] (samut phāp) EN: picture album ; photograph album ; picture book   FR: album [m] ; album de photos [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALBUM    AE1 L B AH0 M
ALBUMS    AE1 L B AH0 M Z
ALBUM'S    AE1 L B AH0 M Z
ALBUMIN    AE0 L B Y UW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
album    (n) (a1 l b @ m)
albums    (n) (a1 l b @ m z)
albumen    (n) (a1 l b y u m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poesiealbum {n}album of verses [Add to Longdo]
Albumkarton {m}album cardboard [Add to Longdo]
Album {n} | Alben {pl}album | albums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバム[, arubamu] (n) album; (P) [Add to Longdo]
アルブミン[, arubumin] (n) albumin [Add to Longdo]
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin [Add to Longdo]
サインブック[, sainbukku] (n) autograph album (wasei [Add to Longdo]
ソロアルバム[, soroarubamu] (n) solo album [Add to Longdo]
花譜[かふ, kafu] (n) flower album [Add to Longdo]
画帖[がじょう, gajou] (n) picture album [Add to Longdo]
画帳[がちょう, gachou] (n) picture album [Add to Longdo]
画譜[がふ, gafu] (n) picture book or album [Add to Longdo]
血清アルブミン[けっせいアルブミン, kessei arubumin] (n) serum albumin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像片簿[xiàng piàn bù, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, 簿] album [Add to Longdo]
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, / ] album; record (music); special collection of printed material [Add to Longdo]
白蛋白[bái dàn bái, ㄅㄞˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] albumin [Add to Longdo]
蛋白素[dàn bái sù, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄙㄨˋ, ] albumin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Album \Al"bum\, n. [L., neut. of albus white: cf. F. album. Cf.
   {Alb}.]
   1. (Rom. Antiq.) A white tablet on which anything was
    inscribed, as a list of names, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A register for visitors' names; a visitors' book.
    [1913 Webster]
 
   3. A blank book, in which to insert autographs, sketches,
    memorial writing of friends, photographs, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 album
   n 1: one or more recordings issued together; originally released
      on 12-inch phonograph records (usually with attractive
      record covers) and later on cassette audiotape and compact
      disc [syn: {album}, {record album}]
   2: a book of blank pages with pockets or envelopes; for
     organizing photographs or stamp collections etc

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 album
   album
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 album [albɔm]
   album
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 album [ɑlbɵm]
   album
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 album
    album
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Album [album] (n) , s.(n )
   album
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top