Search result for

cooling

(74 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooling-, *cooling*, cool
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooling capacityวิสัยสามารถทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling coilคอยล์ทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling elementผิวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling load factorแฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling mediumตัวกลางทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling rangeช่วงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling systemระบบทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling systemระบบทำให้เย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coolingการแช่เย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coolingการทำให้เย็น [TU Subject Heading]
Coolingการทำให้เย็น,ความเย็น [การแพทย์]
Cooling Agentsสารทำให้เย็นสบาย [การแพทย์]
Cooling Effectลดความร้อน,ประสิทธิภาพการทำความเย็น [การแพทย์]
Cooling Tower หอผึ่งน้ำ
สิ่งก่อสร้างในแนวตั้งมีลักษณะกลวง ภายในมีกระบังกั้นเพื่อทำให้น้ำ ที่ตกลงมา กระจายตัวและเย็นตัวลงโดยอากาศที่ไหลสวนทาง หรือขวางกับน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Cooling Water น้ำหล่อเย็น
น้ำที่ใช้สำหรับลดอุณหภูมิ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
It's cooling it down.มันทำให้หายเผ็ด Bangkok Dangerous (2008)
Took a six pack of schlitz I had cooling in the river.นำชื้นส่วนออกมา แล้วางไว้ในแม่น้ำ The Price (2008)
Back into the cooling system.ถึงระบบทำความเย็น Episode #3.5 (2009)
It's not much of a cooling-off period.ก็เป็นช่วงเวลาสงบอารมณ์ที่ไม่นานนัก Roadkill (2009)
You can spend a few days cooling off in the cells. Guards!เจ้าควรเข้าไปสงบจิตสงบใจในคุกซัก2-3วันนะ ทหาร! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Add to that his lack of a cooling-off period between kills,รวมถึงเขาขาดความใจเย็น ในเรื่องช่วงเวลาของการฆ่าด้วย The Eyes Have It (2009)
Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system may've been at fault.ยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุแท้จริงของการระเบิดครั้งนี้ แต่เชื่อกันว่าเกิดจากความผิดพลาด ของระบบระบายความร้อน Knowing (2009)
She got them in through the cooling tunnels.ที่ไม่ได้ใหญ่โตเพื่ออะไร เพราะว่าฉันก็กลัวเรื่องชีวิตของฉันเอง Edge of Darkness (2010)
He's cooling off.เขาไปทำใจให้เย็น The Devil You Know (2010)
The cooling off periods get shorter and shorter, but not this quickly, so what's driving the escalation?อารมณ์เริ่มค่อยๆสงบลงในระยะเวลาอันสั้น และสั้นลงเรื่อยๆ แต่นี่ไม่ใช่อย่างรวดเร็ว งั้นอะไรที่ีทำให้ยิ่งถลำตัวมากขึ้นล่ะ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolingAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
coolingHis affection is cooling.
coolingIron is tempered by heating and sudden cooling.
coolingThat's right, that strange sound was the final death scream of the cooling fan.
coolingWe measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
การเย็นตัว[n. exp.] (kān yen tūa) EN: cooling   FR: refroidissement [m]
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment   FR: baume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOLING    K UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooling    (v) (k uu1 l i ng)
cooling-tower    (n) - (k uu1 l i ng - t au @ r)
cooling-towers    (n) - (k uu1 l i ng - t au @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkühlung {f}cooling down; cool-off [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Herunterkühlen {n}cooling down [Add to Longdo]
Kälteanlage {f}cooling device [Add to Longdo]
Kältekompressor {m}cooling compressor [Add to Longdo]
Kältemittelansaugdruck {m} [techn.]cooling agent suction pressure [Add to Longdo]
Kältemittelhochdruck {m}cooling agent high pressure [Add to Longdo]
Kältemittelleitung {f}cooling agent pipe [Add to Longdo]
Kühlregister {n}cooling battery [Add to Longdo]
Kühlschmierstoff {m}cooling lubricant [Add to Longdo]
Kühlsystem {n}cooling system [Add to Longdo]
Kühltunnel {m}cooling tunnel [Add to Longdo]
Kühlturm {m} | Kühltürme {pl}cooling tower | cooling towers [Add to Longdo]
Kühlwasser {n}cooling water [Add to Longdo]
Kühlwasserkreislauf {m}cooling water circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
クーリングオフ[, ku-ringuofu] (n) cooling-off (period); (P) [Add to Longdo]
クーリングタワー[, ku-ringutawa-] (n) cooling tower [Add to Longdo]
クーリングダウン[, ku-ringudaun] (n) cooling down [Add to Longdo]
クーリングファン[, ku-ringufan] (n) {comp} cooling fan [Add to Longdo]
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
一次冷却水[いちじれいきゃくすい, ichijireikyakusui] (n) primary cooling water [Add to Longdo]
液冷式[えきれいしき, ekireishiki] (n,adj-no) liquid cooled; liquid cooling [Add to Longdo]
過冷却[かれいきゃく, kareikyaku] (n,vs) excessive cooling; supercooling [Add to Longdo]
急冷[きゅうれい, kyuurei] (n,vs) rapid cooling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off [Add to Longdo]
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, / ] cooling tower [Add to Longdo]
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] cooling water (in a reactor) [Add to Longdo]
趋冷气候[qū lěng qì hòu, ㄑㄩ ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] cooling; a cold spell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, v. t. [imp. & p. p. {Cooled}; p. pr. & vb. n.
   {Cooling}.]
   1. To make cool or cold; to reduce the temperature of; as,
    ice cools water.
    [1913 Webster]
 
       Send Lazarus, that he may dip the tip of his finger
       in water, and cool my tongue.     --Luke xvi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To moderate the heat or excitement of; to allay, as
    passion of any kind; to calm; to moderate.
    [1913 Webster]
 
       We have reason to cool our raging motions, our
       carnal stings, our unbitted lusts.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To cool the heels}, to dance attendance; to wait, as for
    admission to a patron's house. [Colloq.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cooling \Cool"ing\, p. a.
   Adapted to cool and refresh; allaying heat. "The cooling
   brook." --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Cooling card}, something that dashes hopes. [Obs.]
 
   {Cooling time} (Law), such a lapse of time as ought, taking
    all the circumstances of the case in view, to produce a
    subsiding of passion previously provoked. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooling
   n 1: the process of becoming cooler; a falling temperature [syn:
      {cooling}, {chilling}, {temperature reduction}]
   2: a mechanism for keeping something cool; "the cooling was
     overhead fans" [syn: {cooling system}, {cooling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top