ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demagogic

D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demagogic-, *demagogic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demagogic[ADJ] ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGIC D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demagogic (j) dˌɛməgˈɒgɪk (d e2 m @ g o1 g i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demagogic \Dem`a*gog"ic\, Demagogical \Dem`a*gog"ic*al\, a. [Gr.
   dhmagwkiko`s: cf. F. d['e]magogique.]
   Relating to, or like, a demagogue; factious.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagogic
   adj 1: characteristic of or resembling a demagogue; "demagogic
       speeches" [syn: {demagogic}, {demagogical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top