ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedagogue

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedagogue-, *pedagogue*
Possible hiragana form: ぺだごぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedagogue[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator

English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง Idemo dalje (1982)
This is a much better idea than spending the day pretending to like some German pedagogue of art.นี่มันดีกว่าที่จะไปใช้เวลา แกลังทำเป็นชื่นชอบ พวกเยอรมันชอบอวดรู้เรื่องศิลปะ Empire of the Son (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการศึกษา[N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedagogue (n) pˈɛdəgɒg (p e1 d @ g o g)
pedagogues (n) pˈɛdəgɒgz (p e1 d @ g o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedagogue \Ped"a*gogue\ (p[e^]d"[asl]*g[o^]g), n. [F.
   p['e]dagogue, L. paedagogus, Gr. paidagwgo`s; pai^s, paido`s,
   a boy + 'a`gein to lead, guide; cf. 'agwgo`s leading. See
   {Page} a servant, {Agent}.]
   1. (Gr. Antiq.) A slave who led his master's children to
    school, and had the charge of them generally.
    [1913 Webster]
 
   2. A teacher of children; one whose occupation is to teach
    the young; a schoolmaster.
    [1913 Webster]
 
   3. One who by teaching has become formal, positive, or
    pedantic in his ways; one who has the manner of a
    schoolmaster; a pedant. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedagogue \Ped"a*gogue\, v. t. [Cf. L. paedagogare to instruct.]
   To play the pedagogue toward. [Obs.] --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedagogue
   n 1: someone who educates young people [syn: {educator},
      {pedagogue}, {pedagog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top