ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demagog

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demagog-, *demagog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demagogic[ADJ] ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
demagogue[N] นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
demagogue[N] ผู้ปลุกปั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogy; demagogueryการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGY D EH1 M AH0 G AA2 JH IY0
DEMAGOGIC D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K
DEMAGOGUE D EH1 M AH0 G AA2 G
DEMAGOGUES D EH1 M AH0 G AA2 G Z
DEMAGOGUERY D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0
DEMAGOGUING D EH1 M AH0 G AA2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demagogy (n) dˈɛməgɒgiː (d e1 m @ g o g ii)
demagogic (j) dˌɛməgˈɒgɪk (d e2 m @ g o1 g i k)
demagogue (n) dˈɛməgɒg (d e1 m @ g o g)
demagogues (n) dˈɛməgɒgz (d e1 m @ g o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f} | Demagogen {pl}demagogue | demagogues [Add to Longdo]
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie {f}demagogy [Add to Longdo]
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
demagogisch {adj}demagogic [Add to Longdo]
demagogisch {adj}tub-thumping [Add to Longdo]
demagogisch {adv}demagogically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デマ[, dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマゴーグ[, demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[, demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デム[, demu] (n) (abbr) demagogue [Add to Longdo]
扇動家[せんどうか, sendouka] (n) demagogue; agitator [Add to Longdo]
民衆扇動[みんしゅうせんどう, minshuusendou] (n) demagoguery; demagogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demagog \Dem"a*gog\ (?; 115), n.
   Demagogue. Demagogic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagog
   n 1: a political leader who seeks support by appealing to
      popular passions and prejudices [syn: {demagogue},
      {demagog}, {rabble-rouser}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Demagog /deːmaːgɔk/ 
  demagogue

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top