หรือคุณหมายถึง emmenagogü?
Search result for

emmenagogue

(3 entries)
(1.8767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emmenagogue-, *emmenagogue*
Possible hiragana form: えんめなごぐえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emmenagogue(อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู., See also: emmenagagic adj. ดูemmenagogue

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emmenagogue \Em*men"a*gogue\, n. [Gr. ?, n. pl., menses (? in +
   ? month) + ? leading, fr. ? to lead: cf. F. emm['e]nagogue.]
   (Med.)
   A medicine that promotes the menstrual discharge.
   [1913 Webster] Emmenthal
   Emmentaler
   Emmental

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emmenagogue
   n 1: any agent that promotes menstrual discharge

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

emmenagogue

 


  

 
emmenagogue
 • (อิเมน\'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู. ###SW. emmenagagic adj. ดูemmenagogue [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Ermengarde, engage, engorge, immunology, immunologic

Similar FRENCH words suggested by aspell:
emménagogue, emménagogues, d'emménagogue, l'emménagogue, d'emménagogues

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top