ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbe

AE1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbe-, *abbe*
Possible hiragana form: あっべ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbey(n) วัด, See also: สำนักสงฆ์
abbess(n) บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
clabbern. นมเปรี้ยวที่แข็งตัว. vt., vi. ทำให้แข็งตัว
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว, โกรธง่าย, ดื้อรั้น, เข้าใจยาก, อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
crabber(แครบ'เบอะ) n. เรือจับปู, คนจับปู, คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉี่ยว, คนที่โกรธง่าย
jabber { jabberedvi., vt., n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน, พูดรัว, พูดไม่เป็นสาระ, พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi., vt., n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน, พูดรัว, พูดไม่เป็นสาระ, พูดพึมพำ, See also: jabberer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
abbey(n) วัด, โบสถ์
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ, คนพูดมาก
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก, อ่านยาก, ฉุนเฉียว, โกรธง่าย
jabber(n) การส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว, การพูดไม่เป็นสาระ, การพูดรัว
jabber(vi) พูดรัว, ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว, พูดไม่เป็นสาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยจ้อ[khui jø] (v, exp) EN: blabber on
กบบัว[kop būa] (n, exp) EN: rabbet plane
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์[Mahāwihān Wēsminstoē] (n, prop) EN: Westminster Abbey  FR: abbaye de Westminster [ f ]
นกสกัวหางช้อน[nok sakūa (hāng chøn)] (n) EN: Pomarine Jaeger ; Pomarine Skua  FR: Labbe pomarin [ m ] ; Stercoraire pomarin
นกสกัวหางยาว[nok sakūa hāng yāo] (n, exp) EN: Long-tailed Jaeger ; Long-tailed Skua  FR: Labbe à longue queue [ m ] ; Labbe longicaude [ m ] ; Stercoraire longicaude ; Stercoraire à longue queue ; Stercoraire de Buffon
นกสกัวขั้วโลกเหนือ[nok sakūa khualōk Neūa] (n, exp) EN: Parasitic Jaeger ; Artic Skua ; Arctic Jaeger  FR: Labbe parasite [ m ] ; Stercoraire parasite ; Stercoraire arctique ; Labbe des rochers [ m ] ; Labbe de Richardson [ m ] ; Stercoraire de Richardson
สมภาร[somphān] (n) EN: abbot (of a monastery)  FR: abbé [ m ] ; chef de la pagode [ m ]
สมภารหญิง[somphān ying] (n, exp) FR: abbesse [ f ]
ตกประหม่า[tokpramā] (v) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABBE AE1 B IY0
ABBE AE0 B EY1
ABBEY AE1 B IY0
ABBETT AH0 B EH1 T
ABBEY'S AE1 B IY0 Z
ABBENHAUS AE1 B AH0 N HH AW2 S
ABBEVILLE AE1 B V IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbey (n) ˈæbiː (a1 b ii)
abbess (n) ˈæbɛs (a1 b e s)
abbeys (n) ˈæbɪz (a1 b i z)
abbesses (n) ˈæbɛsɪz (a1 b e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, ] abbey; Buddhist monastery; vihara, #203,978 [Add to Longdo]
大修道院[dà xiū dào yuàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, ] abbey; large monastery or convent [Add to Longdo]
大寺院[dà sì yuàn, ㄉㄚˋ ㄙˋ ㄩㄢˋ, ] abbey; large monastery [Add to Longdo]
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbess [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbe { m }; Abbé { m }abbe [Add to Longdo]
Abberufung { f } | Abberufungen { pl }recall | recalls [Add to Longdo]
Abbestellung { f } (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung { f }; Widerruf { m } | Abbestellungen { pl }countermand | countermands [Add to Longdo]
abbeißen | abbeißend | abgebissento bite off | biting off | bitten off [Add to Longdo]
abberufbarrecallable [Add to Longdo]
abberufen | abberufend | abberufento recall | recalling | recalled [Add to Longdo]
abbestellen; widerrufen; zurückrufen | abbestellend; widerrufend; zurückrufend | abbestellt; widerrief; zurückgerufento countermand | countermanding | countermanded [Add to Longdo]
abbetteln | abbettelnd | abgebetteltto wheedle; to wheedle out | wheedling; wheedling out | wheedled out [Add to Longdo]
abbezahlento pay off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp, v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1, vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ギャッベ[gyabbe] (n) Gabbeh (type of Persian carpet); Gabbe; Gava; Khersak [Add to Longdo]
グラバーハンド[guraba-hando] (n) { comp } grabber hand [Add to Longdo]
ジャバ[jaba] (n) { comp } Java; jabber [Add to Longdo]
ジャバー[jaba-] (n) { comp } jabber [Add to Longdo]
ジャバ制御[ジャバせいぎょ, jaba seigyo] (n) { comp } jabber control [Add to Longdo]
タブブラウズ[tabuburauzu] (n) { comp } tabbed browsing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber [Add to Longdo]
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジャバ[じゃば, jaba] Java, jabber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abb'e \Ab"b['e]`\ ([.a]b"b[asl]`), n. [F. abb['e]. See {Abbot}.]
   The French word answering to the English abbot, the head of
   an abbey; but commonly a title of respect given in France to
   every one vested with the ecclesiastical habit or dress.
   [1913 Webster]
 
   Note: After the 16th century, the name was given, in social
      parlance, to candidates for some priory or abbey in the
      gift of the crown. Many of these aspirants became well
      known in literary and fashionable life. By further
      extension, the name came to be applied to unbeneficed
      secular ecclesiastics generally. --Littr['e].
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbe
   n 1: a French abbot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top