ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rind

R AY1 N D   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rind-, *rind*, rin
English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rind[N] เปลือกผลไม้, Syn. husk, peel, skin
rind[N] ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน, Syn. coat, outer layer
rinderpest[N] โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง, Syn. murrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rind(ไรดฺ) n. เปลือก,เปลือกผลไม้,เปลือกเนยแข็ง,เปลือกต้นไม้,หนังสัตว์
rinderpest(ริน'เดอะเพสทฺ) n. โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง/มีอาการไข้สูง/ท้องร่วงและอื่น ๆ ,โรคลงแดง, Syn. cattle plague
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
brindlen. สัตว์ที่สีลาย,สีลาย adj. ต่าง,ลาย
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
grinding wheelล้อฝน
grindstone(ไกรดฺ'สโทน) n. ล้อหินบด,หินลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
rind(n) หนัง,เปลือก
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
grindstone(n) หินลับมีด
tamarind(n) มะขาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rindเปลือกส้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. It was the pork rinds.-ขอบคุณมากครับ Big (1988)
Pork rinds! Argh!คุณ แพตเตอร์สัน Big (1988)
Pork rind?หมูเปลือก? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Pork rind.เปลือกหมู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
No is that what you wanted, Honey? But I do have some pork rinds.เปล่าจ๊ะ ลูกอยากจะกินเหรอ\ แต่แม่เอาแคปหมูมาให้นะ Lonesome Jim (2005)
Rinda-man, first.ชนะไอ้รินดาแมนให้ได้ก่อน Crows Zero (2007)
- Rinda-man? - What are you...รินดาแมนหรอ? Crows Zero (2007)
Since when is Rinda-man one of yours, eh?ไอ้รินดาแมนน่ะ\ ไปเป็นพวกแกตั้งแต่เมื่อไหร่ หา? Crows Zero (2007)
Rinda-man... in second year?รินดาแมน... ปี2 น่ะหรอ Crows Zero (2007)
You Rinda-man?แกคือ รินดาแมนหรอ? Crows Zero (2007)
What about Rinda-man?แล้วไอ้รินดาแมนล่ะ Crows Zero (2007)
If he beats Rindaman, then no one would be able to stand against him.หากเขาล้มรินดาแมนได้, จะไม่มีใครจะสามารถสู้เขาได้ Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมะขาม[n. exp.] (bai makhām) EN: tamarind leave   FR: feuille de tamarinier [f]
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām øn) EN: young tamarind leaves   
ใบยอ[n. exp.] (bai yø) EN: Morinda citrifolia   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ดอกมะขาม[n. exp.] (døk makhām) EN: tamarind flower   FR: fleur de tamarinier [f]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind-pod-shaped club   
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind pod   
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet   
ฝนขวาน[v. exp.] (fon khwān) EN: grind an axe   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIND    R AY1 N D
RINDS    R AY1 N D Z
RINDT    R IH1 N T
RINDAHL    R IH1 N D AA2 L
RINDERER    R IH1 N D ER0 ER0
RINDFLEISCH    R IH1 N D F L AY2 SH
RINDERKNECHT    R IH1 N D ER0 K N IH0 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rind    (n) rˈaɪnd (r ai1 n d)
rinds    (n) rˈaɪndz (r ai1 n d z)
rinderpest    (n) rˈɪndəpɛst (r i1 n d @ p e s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

German-Thai: Longdo Dictionary
Rind(n) |das| วัว, See also: die Kuh
Rindfleisch(n) |das| เนื้อวัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rinde {f} | Rinden {pl}rind | rinds [Add to Longdo]
Rinde {f}; Borke {f} | zwischen Baum und Borke [übtr.]bark | between a rock and a hard place [fig.] [Add to Longdo]
Rinde {f}peeling [Add to Longdo]
Rinde {f}cortices [Add to Longdo]
Rinden...cortical [Add to Longdo]
Rindenbast {m}bast; inner bark [Add to Longdo]
Rind {n}cow; bull [Add to Longdo]
Rinder {pl}; Vieh {n}; Rindvieh {n}; Viehzeug {n}cattle [Add to Longdo]
Rinderbraten {m} [cook.]roast beef [Add to Longdo]
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak [Add to Longdo]
Rinderhackfleisch {n}; Rinderhack {n} [cook.]minced beef [Br.]; ground beef [Am.] [Add to Longdo]
Rinderpest {f}rinderpest; cattle plague [Add to Longdo]
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll [Add to Longdo]
Rinderwahnsinn {m}mad cow disease [Add to Longdo]
Rindfleisch {n}beef [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
アメリカインディアン諸語[アメリカインディアンしょご, amerikaindeian shogo] (n) Amerindian languages [Add to Longdo]
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
ガーッ;がーっ[, ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise [Add to Longdo]
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder [Add to Longdo]
グラインド[, guraindo] (n) grind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
牛肉[ぎゅうにく, gyuuniku] Rindfleisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rind \Rind\ (r[imac]nd), n. [AS. rind bark, crust of bread; akin
   to OHG. rinta, G. rinde, and probably to E. rand, rim; cf.
   Skr. ram to end, rest.]
   The external covering or coat, as of flesh, fruit, trees,
   etc.; skin; hide; bark; peel; shell.
   [1913 Webster]
 
      Thou canst not touch the freedom of my mind
      With all thy charms, although this corporal rind
      Thou hast immanacled.          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Sweetest nut hath sourest rind.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rind \Rind\, v. t.
   To remove the rind of; to bark. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rind
   n 1: the natural outer covering of food (usually removed before
      eating)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top