ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

牛肉

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牛肉-, *牛肉*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ] เนื้อวัว

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
牛肉[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup, #28,322 [Add to Longdo]
牛肉[xiǎo niú ròu, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] veal [Add to Longdo]
牛肉拉面[niú ròu lā miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, / ] ramen (pulled noodles) with beef [Add to Longdo]
牛肉炒面[niú ròu chǎo miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles with beef [Add to Longdo]
牛肉芹菜[niú ròu qín cài, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] beef and celery [Add to Longdo]
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef with broccoli [Add to Longdo]
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef grilled on a hot iron plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛肉[ぎゅうにく, gyuuniku] (n,adj-no) beef; (P) [Add to Longdo]
牛肉[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに牛肉を輸出しています。
As a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.ごく常識的には、客2人に対して牛肉1ポンドを用意すべきだろうね。
This beef is four dollars per pound.この牛肉は1ポンドにつき4ドルです。
This beef is very nice and tender.この牛肉はとても柔らかくておいしいですね。
This beef is tender.この牛肉は柔らかい。
The butcher who sold me this beef is always friendly.この牛肉を私に売ってくれた肉屋さんはいつも愛想がよい。
That's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.そんなわけでダチョウの肉は牛肉や豚肉の2倍以上の値段となる。
Have you got any preference between beef and lamb?牛肉と小羊の肉のうちどちらがお好みですか。
Beef please.牛肉にしてください。
It will be four years before the definite result of liberalization beef emerges.牛肉の自由化のはっきりとした結果が明らかになるには、4年かかるだろう。
Beef is expensive nowadays.近頃牛肉は高い。
I have a predilection for beef.私の好みはどちらかというと牛肉ですね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's beef.[JA] ー 牛肉だね。 The Wing or The Thigh? (1976)
The Russia of borscht, the Russia of beef stroganoff.[CN] 俄国的罗宋汤,俄国的加蘑菇和 酸奶油炒的牛肉 Ninotchka (1939)
I wouldn't bet they were British if they waved a roast beef.[CN] 就算他们在摇烤牛肉 我也打赌他们不是英国人 Sahara (1943)
Real beef[JA] 牛肉? 本物の? Honey & Clover (2006)
Beef, boar's head, casks of ale.[CN] 牛肉 猪头肉 还有一桶一桶的啤酒 The Adventures of Robin Hood (1938)
...and the Bresse chicken And some calf's head. No, the beef filet.[JA] それからローストチキンと、子牛の頬肉煮、いや牛肉のフィレ The Wing or The Thigh? (1976)
- Veal.[CN] 一小牛肉 You, the Living (2007)
This stuff's for cows.[JA] 牛肉か・・・ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Beef and beans- that's what he's used to.[CN] 牛肉和豆类- 那是他习惯的东西 Saratoga Trunk (1945)
- No, but never mind. Beans on the stove, veal in the cupboard![CN] 豆子在炉子上, 牛肉在橱柜里! Quai des Orfèvres (1947)
I wish I ate meat.[JA] 牛肉を食べたかったの How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Shin of beef from Argentina, 3 years old.[JA] アルゼンチンの牛肉、3歳の雌牛 The Wing or The Thigh? (1976)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
牛肉[ぎゅうにく, gyuuniku] Rindfleisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top