Search result for

rains

(64 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rains-, *rains*, rain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rainstorm[N] พายุฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
rains(n) หน้าฝน,ฤดูฝน,วสันต์ฤดู
rainstorm(n) พายุฝน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hurry to the Cao's camp before it rains 490 of us shall form the Dragon unit.รีบไปให้ถึงค่ายของโจโฉก่อนฝนตก ทหารหน่วยมังกร 490 คน รอซุ่มโจมตีทางซ้ายของค่ายโจโฉ Three Kingdoms (2008)
Rains all the time. What else are people gonna do?แถมฝนตกทั้งวันจะให้คนที่นั่นทำอะไร Burn After Reading (2008)
Vast reservoirs will catch the monsoon rains to replenish the aquifers.อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะกักเก็บน้ำฝน ในฤดูมรสุมไว้ ใช้เป็นแหล่งน้ำ Home (2009)
They form a canopy that alleviates the impact of heavy rains.พวกมันช่วยปกป้องหน้าดิน จากการชะล้างของฝนที่ตกหนัก Home (2009)
# I bless the rains down in Africa... ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)
# I bless the rains down in Africa # # gonna take some time to do the things we never had... ## ฉันอฐิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # # จะได้ทำอะไร ที่ยังไม่เคยทำ.. # Chuck Versus the Best Friend (2009)
# I bless the rains down in Africa... ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)
# I bless the rains down in Africa ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)
# I bless the rains down in Africa ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)
# I bless the rains down in Africa... ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)
Because if it rains, we won't be able to see the comet.มันอยู่หลังรถ The Night of the Comet (2009)
Water levels rise when it rains.ระดับน้ำขึ้นสูง เมื่อมีฝนตก Out of Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainsAfter the heavy rains the river overflowed its banks.
rainsAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.
rainsAssuming it rains tomorrow, what should I do?
rainsBecause it rains it had better return.
rainsCome to pick me up if it rains tomorrow.
rainsDon't forget to bring your umbrella in case it rains.
rainsEven if it rains, I'll go swimming tomorrow.
rainsEven if it rains, I'll start.
rainsEven if rains, I will start early tomorrow morning.
rainsEvery time it rains the roof leaks.
rainsFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
rainsHe explained to my son why it rains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พายุฝน[N] rainstorm, Example: กระท่อมหลังน้อยแค่นี้จะไปทนแรงของพายุฝนได้อย่างไร, Thai definition: ฝนตกที่มีลมพัดแรงปนมาด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains   
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom khwāmkhit) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom samøng) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
เข้าพรรษา[n.] (Khaophansā) EN: Buddhist Lent ; Buddhist Lent Retreat ; Rains Retreat ; Khao Phansa   FR: carême bouddhiste [m]
เม็ด[n.] (met) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]   FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent   FR: retraite de la saison des pluies [f] ; retraite bouddhique [f] ; carême bouddhique [m] ; année d'ordination [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAINS    R EY1 N Z
RAINSTORM    R EY1 N S T AO2 R M
RAINSTORMS    R EY1 N S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rains    (v) (r ei1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お米[おこめ, okome] (n) (See 米・こめ) (husked grains of) rice [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
インラインサブルーチン[, inrainsaburu-chin] (n) {comp} in-line subroutine [Add to Longdo]
インラインスケート;インライン・スケート[, inrainsuke-to ; inrain . suke-to] (n) inline skates [Add to Longdo]
インラインスタイル[, inrainsutairu] (n) {comp} inline style [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
オフラインストレージ[, ofurainsutore-ji] (n) {comp} offline storage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] rainstorm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
ラインセグメント[らいんせぐめんと, rainsegumento] line segment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top