Search result for

pollution

(60 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pollution-, *pollution*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollution    [N] การทำให้เป็นมลพิษ, See also: การทำให้สกปรก, Syn. contamination, defilement
pollution    [N] ภาวะมลพิษ, See also: สภาวะมลพิษ, มลภาวะเป็นพิษ, สภาพเป็นพิษ, ความสกปรก
Pollution Control Department    [N] กรมควบคุมมลพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollution๑. มลพิษ๒. ภาวะมลพิษ๓. การก่อมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollutionมลพิษ, ภาวะมลพิษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

pollutionมลพิษ
ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป้นพิษภัยอันตรายต่อสขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Pollutionมลพิษ [TU Subject Heading]
pollutionมลพิษ, สภาพหรือสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pollution control devicesอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution control industryอุตสาหกรรมการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Officer เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้ปฎิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [สิ่งแวดล้อม]
Pollution control personnelบุคลากรทางการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Pollution Index ดัชนีมลพิษ
เกณฑ์ซึ่งใช้วัดระดับภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollutionThis village is free from air pollution.
pollutionThis district is free from environmental pollution.
pollutionThis district is notorious for air pollution.
pollutionOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
pollutionThe factory is trying to get rid of water pollution.
pollutionThe factory waste gave rise to serious environmental pollution.
pollutionIt is concerned with air pollution.
pollutionMost living creatures in the sea are affected by pollution.
pollutionWhy has Japan let pollution get so bad?
pollutionOil often spilled by tankers also adds to water pollution.

English-Thai: Nontri Dictionary
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลพิษ    [N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ    [N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปัญหามลพิษ    [N] pollution problem, Example: ปัญหามลพิษกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก, Thai definition: ปัญหาเกี่ยวกับพิษที่เกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ภาวะมลพิษ    [N] pollution, Example: คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันป้องกันภาวะมลพิษ และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, Thai definition: สภาพที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
กรมควบคุมมลพิษ    [N] Pollution Control Department, Example: กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเตือนประชาชนถึงสารพิษที่ได้แพร่เข้ามา, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมควบคุมมลพิษ[n. exp.] (krom khūapkhum monlaphit) EN: Pollution Control Department   
แหล่งที่มาของมลพิษ[n. exp.] (laengthīmā khøng monlaphit) EN: source of pollution   FR: source de pollution [f]
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: contamination ; pollution   FR: contamination [f] ; pollution [f]
มลพิษ[n.] (monlaphit) EN: pollution ; contamination   FR: pollution [f] ; contamination [f]
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit thāng akāt) EN: air pollution   FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
มลพิษทางน้ำ[n. exp.] (monlaphit thāng nām) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit thāng saphāwa waētløm) EN: environmental pollution ; environmental impurity   FR: pollution de l'environnement [f]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit thāng sīeng) EN: noise pollution   FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
มลภาวะ[n.] (monphāwa) EN: pollution ; contamination   FR: pollution [f] ; contamination [f]
ภาวะน้ำเสีย[n. exp.] (phāwa nām sīa) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTION    P AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollution    (n) (p @1 l uu1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltschutz {m}pollution control [Add to Longdo]
Umweltverschmutzung {f}pollution of the environment [Add to Longdo]
Fremdschicht {f} (Halbleiter) [electr.]pollution layer [Add to Longdo]
Belastung {f} (mit Schadstoffen) | thermische Belastung; Wärmebelastung {f} (eines Flusses)pollution | thermal pollution (of a river) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリューション[, poryu-shon] (n) pollution [Add to Longdo]
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution [Add to Longdo]
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution [Add to Longdo]
煙害[えんがい, engai] (n) smoke pollution [Add to Longdo]
煙毒[えんどく, endoku] (n) smoke pollution [Add to Longdo]
鉛公害[なまりこうがい, namarikougai] (n) pollution caused by lead exhaust [Add to Longdo]
汚染[おせん, osen] (n,vs) (See 公害・こうがい) pollution; contamination; (P) [Add to Longdo]
汚染源[おせんげん, osengen] (n) source of pollution [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污染[wū rǎn, ㄖㄢˇ, ] pollution; contamination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollution \Pol*lu"tion\, n. [L. pollutio: cf. F. pollution.]
   1. The act of polluting, or the state of being polluted (in
    any sense of the verb); defilement; uncleanness; impurity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The emission of semen, or sperm, at other times
    than in sexual intercourse. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pollution
   n 1: undesirable state of the natural environment being
      contaminated with harmful substances as a consequence of
      human activities
   2: the state of being polluted [syn: {befoulment}, {defilement},
     {pollution}]
   3: the act of contaminating or polluting; including (either
     intentionally or accidentally) unwanted substances or factors
     [syn: {contamination}, {pollution}] [ant: {decontamination}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top