Search result for

l.

(48 entries)
(0.085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -l.-, *l.*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
l.c.m.    [N] ตัวคูณร่วมน้อย, See also: ตัว ค.ร.น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
L.C.M.แอลซีเอม, ดู least common  multiple [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
l.i.p.abbr. lymphocytic interstitial pneumonia
l.o.pabbr. left occiput posterior
l.s.t.l.abbr. laparoscopic tubal ligation
a.l.p.abbr. American Labor Party
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
abl.abbr. ablative
ad val.abbr. ad valorem
aggl.abbr. agglutination
al.abbr. Latin alia (สิ่งอื่น ๆ) alil (คนอื่น ๆ)
amal.abbr. amalgamated

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ม.    [N] law, See also: L., Syn. กฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabililimitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
ดีบุก[n.] (dībuk) EN: tin ; stannum (obsol.)   FR: étain [m]
ดินตะกอน[n.] (din takøn) EN: alluvium ; alluvia (pl.)   FR: alluvions [fpl]
เอื้องคำกิ่ว[n. exp.] (eūang kham kiu) EN: Dendrobium haniffll Ridl.   
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   

CMU English Pronouncing Dictionary
L.    EH1 L
L.S    EH1 L Z
L.'S    EH1 L Z

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
Das ist nicht mein Stil.นี่มันไม่ใช่วิธี(สไตล์)ของฉันนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
V. : Versl. : line [Add to Longdo]
l. : linksl. : left [Add to Longdo]
Z. : Zeilel. : line [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
ちゃいかん[, chaikan] (exp) (col. form of ..てはいけない) must not do [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
っしょ[, ssho] (aux) (col) (See でしょう) col. form of deshou [Add to Longdo]
っす[, ssu] (aux) (See です) col. form of desu [Add to Longdo]
どうしたら[, doushitara] (exp) how can (we, I, et al. do something) [Add to Longdo]
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
コントロールイニ[, kontoro-ruini] (n) {comp} CONTROL.INI [Add to Longdo]
スマラン;すまらん[, sumaran ; sumaran] (exp) (col) (See すみません) Excuse me (coll. form of sumaranai) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントロールイニ[こんとろーるいに, kontoro-ruini] CONTROL.INI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 L \L\ ([e^]l), n.
   1. An extension at right angles to the length of a main
    building, giving to the ground plan a form resembling the
    letter L; sometimes less properly applied to a narrower,
    or lower, extension in the direction of the length of the
    main building; a wing. [Written also {ell}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A short right-angled pipe fitting, used in
    connecting two pipes at right angles. [Written also
    {ell}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 L \L\ ([e^]l) n.
   1. L is the twelfth letter of the English alphabet, and a
    vocal consonant. It is usually called a semivowel or
    liquid. Its form and value are from the Greek, through the
    Latin, the form of the Greek letter being from the
    Ph[oe]nician, and the ultimate origin prob. Egyptian.
    Etymologically, it is most closely related to r and u; as
    in pilgrim, peregrine, couch (fr. collocare), aubura (fr.
    LL. alburnus).
    [1913 Webster]
 
   Note: At the end of monosyllables containing a single vowel,
      it is often doubled, as in fall, full, bell; but not
      after digraphs, as in foul, fool, prowl, growl, foal.
      In English words, the terminating syllable le is
      unaccented, the e is silent, and l is preceded by a
      voice glide, as in able, eagle, pronounced [=a]"b'l,
      [=e]"g'l. See Guide to Pronunciation, [sect]241.
      [1913 Webster]
 
   2. As a numeral, L stands for fifty in the English, as in the
    Latin language.
    [1913 Webster]
 
       For 50 the Romans used the Chalcidian chi, ?, which
       assumed the less difficult lapidary type, ?, and was
       then easily assimilated to L.     --I. Taylor
                          (The
                          Alphabet).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 L \L\, a.
   1. Having the general shape of the (capital) letter L; as, an
    L beam, or L-beam.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Elevated; -- a symbol for {el.} as an abbreviation of
    elevated in elevated road or railroad. -- n. An elevated
    road; as, to ride on the L. [Colloq., U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 l' [l]
   the
   him
   it
   her
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top