ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intellectual property

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intellectual property-, *intellectual property*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intellectual property(n) ทรัพย์สินทางปัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา, Example: ที่โดยทั่วไปหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากความพากเพียรในสติปัญญา/การรอบรู้ ส่วนใหญ่หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และลิขสิทธิ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Intellectual property (International law)ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Intellectual property infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Property Right (IPRs)สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, Example: สิทธิของเจ้าของงานที่เกิดจกการประดิษฐ์ คิดค้น ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้ 1) ลิขสิทธิ์ข้างเคียง ได้แก่ งานวรรณกรรม ศิลปกรรม ซึ่งรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานฐานข้อมูล ส่วนสิทธิข้างเคียง ได้แก่ สิทธิของนักแสดง การบันทึกเสียง และการแพร่เสียงแพร่ภาพ 2) สิทธิบัตร ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นของใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 3) เครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายที่แสดงถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของแต่ละบริษัท หรือกลุ่มอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intellectual Property Rights (IPR)(n) ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to commit to all the intellectual property you possess.ผมต้องการจะทำ ด้วยทรัพย์สินอันทรงปัญญา ที่คุณครอบครองอยู่ Cowboys and Indians (2009)
I thought you hated intellectual property theft.ฉันนึกว่าเธอเกลียดการขโมยความคิดคนอื่นนะเนี่ย Reversals of Fortune (2009)
Oh, well, they find it to be intellectual property theft.อ่อ เหรอ แต่นี่พวกเขาบอกว่า เป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
The Winklevi aren't suing me for intellectual property theft.พี่น้องวิงเคิลวอสไม่ได้ฟ้องผม ข้อหาขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
You don't have to be an intellectual property expert to understand the difference between right and wrong.ท่านไม่ต้องเป้นผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ท่านก็เข้าใจได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด The Social Network (2010)
He was an intellectual property lawyer who does pro Bono work helping kids sue Hollywood for stealing their Twitter ideas.เขาเป็นทนายความที่ดินที่ชาญฉลาด ผู้ยอมทำงานการกุศล เพื่อช่วยเด็กฟ้องฮอลลีวูด ที่ขโมยไอเดียเรื่อง ทวิทเตอร์ ไป Goodbye, Columbia (2010)
He, uh, keeps our intellectual property safe.เขา เอ่อ รักษา ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา Panama Red (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สินทางปัญญา(n) intellectual property, Example: สินค้าที่ใช้ไฮเทค ล้วนเป็นสินค้าที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา[kotmāi wādūay sapsin thāng panyā] (n, exp) EN: law on intellectual property   FR: loi sur la propriété intellectuelle [ f ]
กรมทรัพย์สินทางปัญญา[Krom Sapsin Thāng Panyā] (org) EN: Intellectual Property Department
ทรัพย์สินทางปัญญา[sapsin thāng panyā] (n, exp) EN: intellectual property  FR: propriété intellectuelle [ f ]
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา[withī phijāranā khadī nai sān sapsin thāng panyā] (n, exp) EN: intellectual property procedure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] intellectual property rights #3,990 [Add to Longdo]
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] intellectual property [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immaterialgüterrecht { n }; Recht des geistigen Eigentums [ jur. ]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界知的所有権機関[せかいちてきしょゆうけんきかん, sekaichitekishoyuukenkikan] (n) World Intellectual Property Organization (Organisation); WIPO [Add to Longdo]
知財[ちざい, chizai] (n) (abbr) (See 知的財産) intellectual property; IP [Add to Longdo]
知的財産[ちてきざいさん, chitekizaisan] (n) intellectual property [Add to Longdo]
知的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] (n) intellectual property right [Add to Longdo]
知的所有権[ちてきしょゆうけん, chitekishoyuuken] (n) intellectual property rights (in patent law) [Add to Longdo]
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定[ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい, chitekishoyuukennobouekikanrennosokumennikansurukyoutei] (n) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS [Add to Longdo]
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intellectual property
      n 1: intangible property that is the result of creativity (such
           as patents or trademarks or copyrights)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top