Search result for

นวัตกรรม

(22 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวัตกรรม-, *นวัตกรรม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวัตกรรม    [N] innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวัตกรรมน. การกระทำหรือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innovationนวัตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural innovationนวัตกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural innovationนวัตกรรมทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical innovationนวัตกรรมทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural innovationsนวัตกรรมทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Educational innovationsนวัตกรรมทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Innovationsนวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam kān børihān) EN: service innovation   
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam kānseuksā) EN: educational innovation ; instructional innovation   
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam kān seūsān) EN: communication innovation ; communicative innovation   
นวัตกรรมการเรียนรู้ [n. exp.] (nawattakam kān rīenrū) EN: learning innovation   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
革新[かくしん, kakushin] (n) นวัตกรรม

Are you satisfied with the result?

Go to Top