Search result for

iba

(64 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iba-, *iba*
Possible hiragana form: いば
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal
celibacy(เซล'ละบะซี) n. ภาวะที่ยังไม่ได้แต่งงาน,ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
celibatarian(เซลลิบะแท'เรียน) n. ผู้ที่เป็นโสด
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
copaiba(โคเพ'บะ,ไพ'บะ) n. ยางไม้ของต้นจำพวก Copaifera ใช้ผสมทำน้ำมันชักเงา
dazibao(แดซ'ซิเบา) n. หนังสือตัวโต
hannibaln. แม่ทัพชาวCarthaginianที่ยกทัพข้ามภูเขาแอลป์มาตีอิตาลี
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cannibal(n) มนุษย์กินคน
celibacy(n) ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
uh, my name is, uh, rebecca ibanez,เอ่อ ฉันชื่อ รีเบคก้า อิบาเนซ The San Lorenzo Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ibaShe went to Ibaragi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]
ความเป็นโสด[n.] (khwām pen sōt) FR: célibat [m]
ไม่ทุจริต[adj.] (mai thutjarit) EN: incorruptible ; unbribable   
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sinbon) EN: incorruptible ; unbribable   
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: virginity; chastity; celibacy   FR: virginité [f]
เปล่า ๆ[adj.] (plāo-plāo) EN: single ; unmarried   FR: célibataire
ประเทศเลบานอน[n. prop.] (Prathēt Lēbānøn) EN: Lebanon   FR: Liban [m]
สาวใหญ่[n. exp.] (sāo yai) EN: spinster ; unmaried woman   FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
โสด[adj.] (sōt) EN: single ; unmarried   FR: célibataire

CMU English Pronouncing Dictionary
IBA    IY1 B AH0
IBACH    IH1 B AA0 K
IBANEZ    IH2 B AA1 N EH0 Z
IBARRA    IH2 B AA1 R AH0
IBARAKI    AY2 B ER0 AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IBA    (n) (ai2 b ii2 ei1)
Ibadan    (n) (i1 b a1 d n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ibadanweber {m} [ornith.]Idaban Malimbe [Add to Longdo]
Ibadan (Stadt in Nigeria)Ibadan (city in Nigeria) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
いばりんぼ;えばりんぼ[, ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茨城县[Cí chéng xiàn, ㄘˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ibaraki prefecture in N Japan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver [Add to Longdo]
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver [Add to Longdo]
ドライバ[どらいば, doraiba] driver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  IBA
         Infini-Band Architecture (Intel, Infiniband)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top