ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartache

HH AA1 R T EY2 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartache-, *heartache*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, but you know us special people are destined for heartache.ฉันเสียใจด้วย,ตัวเองก็รู้นะว่ายอดศิลปินอย่างเรา... ...ไวต่ออารมณ์สะเทือนใจมากแค่ไหน Mannequin (1987)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, I can't take another heartache!Oh, I can't take another heartache 10 Things I Hate About You (1999)
Good! It's vital for a man to have a couple of slugs in him before discussing heartache.ช่วยเรื่องลดความเครียด และลดอาการปวดหัว Latter Days (2003)
I have suffered enough heartache to know real love when I see it, and looking at those two...ฉันพอรู้เกี่ยวกับรักแท้มาบ้างนะ, แต่พอมองดูสองคนนั่ ไม่รู้สิ. Committed (2008)
I just didn't want to see you have that kind of heartache.และฉันได้แต่คิดอย่างเงียบๆ. Committed (2008)
Have given me their fair share of heartache,ได้ทำให้ชั้นได้ปวดใจ พอๆกันเลย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You, my son was stumbling around in heartache.คุณ ลูกชายของฉันต้องเจ็บปวดใจ Heartbreak Library (2008)
# But my heartache's in me every day ## But my heartache's in me every day # 500 Days of Summer (2009)
They're to blame for all the lies... and the heartache, everything.พวกนั้นแหละเป็นต้นแบบของเรื่องโกหกลวงโลก และก็ความเจ็บปวดที่ใจนี่ด้วย ทั้งนั้นเลย 500 Days of Summer (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartacheI felt my heartaches, I was afraid of following you.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTACHE    HH AA1 R T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartache    (n) hˈaːtɛɪk (h aa1 t ei k)
heartaches    (n) hˈaːtɛɪks (h aa1 t ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartache \Heart"ache`\ (-[=a]k`), n. [Cf. AS. heortece.]
   Sorrow; anguish of mind; mental pang. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartache
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top