Search result for

foreign policy

(28 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foreign policy-, *foreign policy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign Policyนโยบายต่างประเทศ คือแผนการดำเนินการในกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งผู้กำหนดนโยบายในคณะรัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้น ในประเทศที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปรัฐสภา ผู้ที่จะชี้ขาดเรื่องนโยบายต่างประเทศได้แก่คณะรัฐมนตรี อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ และจะได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปประธานาธิบดี ตัวประธานาธิบดีเองซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ และบุคคลชั้นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
I think the questioner is making a valid point, and that a nation's foreign policy...ผมคิดว่าที่เธอถามมาก็มีประเด็น และนั่นหมายถึง นโยบายต่างประเทศ ... The Constant Gardener (2005)
- Foreign policy. - Brave new weapons.นโยบายต่างประเทศ อาวุธใหม่ที่กล้าหาญ Sex Trek: Charly XXX (2007)
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao, go right to Khrushchev.มีโอกาสทางนโยบายต่างประเทศที่ได้รับ กับประธานเหม๋า กับทางครูซเชฟ Frost/Nixon (2008)
You could do all day on foreign policy, sir.ท่านก็คุยได้เป็นวันๆ ต่อเรื่องการต่างประเทศแล้วครับ Frost/Nixon (2008)
Foreign policy.นโยบายต่างประเทศ Frost/Nixon (2008)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์,ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Your foreign policy with regards to Sangala.นโยบายต่างประเทศของท่าน ที่เกี่ยวกับแซงกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreign policyThe government had to alter its foreign policy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโยบายต่างประเทศ[n. exp.] (nayōbāi tāng prathēt) EN: foreign policy   FR: politique étrangère [f]
วิเทโศบาย[n. exp.] (withēsōbāi) EN: foreign policy   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, / ] foreign policy [Add to Longdo]
对外政策[duì wài zhèng cè, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] foreign policy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
外交史[がいこうし, gaikoushi] (n) history of diplomacy; history of foreign policy [Add to Longdo]
外交政策[がいこうせいさく, gaikouseisaku] (n,adj-no) foreign policy [Add to Longdo]
交流委員会[こうりゅういいんかい, kouryuuiinkai] (n) Foreign Policy Commission; Foreign Relations Committee [Add to Longdo]
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy [Add to Longdo]
全方位外交[ぜんほういがいこう, zenhouigaikou] (n) (Japanese) omnidirectional foreign policy [Add to Longdo]
対外政策[たいがいせいさく, taigaiseisaku] (n) foreign policy [Add to Longdo]
対外政策に沿って[たいがいせいさくにそって, taigaiseisakunisotte] (exp) in line with the foreign policy [Add to Longdo]
軟弱外交[なんじゃくがいこう, nanjakugaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foreign policy
      n 1: a policy governing international relations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top