ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evasion

IH0 V EY1 ZH AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evasion-, *evasion*
Possible hiragana form: えう゛ぁしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evasion[N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
evasion[N] ข้ออ้าง, See also: ข้อบ่ายเบี่ยง, Syn. subterfuge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evasion, taxการหนีภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evasion, taxการหนีภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cipher's already created an evasion that masked her location by..แต่ว่าไซเฟอร์ก็ดักทาง อำพรางตำแหน่งจริงไว้แล้ว The Fate of the Furious (2017)
Fraud times two, tax evasion times two.คดีฉ้อโกง 2 ครั้ง โกงภาษีอีก 2 ครั้ง Sketchy (2010)
- On a tax evasion case.คดีการเลี่ยงภาษี Accounting for Lawyers (2010)
Oh, no.That would be 2 years for tax evasion and 15 for going after 4 ir.s.agents with a louisville slugger.เปล่า เลี่ยงภาษีโดน 2 ปี อีก 15 ปีคือ ตามทำร้ายจนท.สรรพากร 4 คน Minimal Loss (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evasionHe was arrested on charges of tax evasion.
evasionTax officials are zeroing in on income tax evasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลีก[N] avoidance, See also: evasion, elusion, shunning, Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง, Thai definition: การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phāsī) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVASION    IH0 V EY1 ZH AH0 N
EVASION    IY0 V EY1 ZH AH0 N
EVASIONS    IH0 V EY1 ZH AH0 N Z
EVASIONS    IY0 V EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evasion    (n) ˈɪvˈɛɪʒn (i1 v ei1 zh n)
evasions    (n) ˈɪvˈɛɪʒnz (i1 v ei1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgehung {f} | Umgehungen {pl}evasion | evasions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回避[かいひ, kaihi] (n,vs) evasion; avoidance; (P) [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
言い逃れ;言逃れ;言い逃がれ(io)[いいのがれ, iinogare] (n) evasion; excuse; subterfuge [Add to Longdo]
言い抜け;言抜け[いいぬけ, iinuke] (n) evasion; an excuse [Add to Longdo]
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]
脱税[だつぜい, datsuzei] (n,vs,adj-no) tax evasion; (P) [Add to Longdo]
脱法[だっぽう, dappou] (n,vs) evasion of the law; circumvention of the law [Add to Longdo]
脱法行為[だっぽうこうい, dappoukoui] (n) evasion of the law [Add to Longdo]
徴兵忌避[ちょうへいきひ, chouheikihi] (n) draft evasion; draught evasion [Add to Longdo]
逃げ[にげ, nige] (n) escape; getaway; evasion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 evasion \e*va"sion\ ([-e]*v[=a]"zh[u^]n), n. [L. evasio: cf. F.
   ['e]vasion. See {Evade}.]
   The act of eluding or avoiding, particularly the pressure of
   an argument, accusation, charge, or interrogation; artful
   means of eluding.
   [1913 Webster]
 
      Thou . . . by evasions thy crime uncoverest more.
                          --Milton.
 
   Syn: Shift; subterfuge; shuffling; prevarication;
     equivocation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evasion
   n 1: a statement that is not literally false but that cleverly
      avoids an unpleasant truth [syn: {evasion}, {equivocation}]
   2: the deliberate act of failing to pay money; "his evasion of
     all his creditors"; "he was indicted for nonpayment" [syn:
     {evasion}, {nonpayment}] [ant: {defrayal}, {defrayment},
     {payment}]
   3: nonperformance of something distasteful (as by deceit or
     trickery) that you are supposed to do; "his evasion of his
     clear duty was reprehensible"; "that escape from the
     consequences is possible but unattractive" [syn: {evasion},
     {escape}, {dodging}]
   4: the act of physically escaping from something (an opponent or
     a pursuer or an unpleasant situation) by some adroit maneuver

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top