ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delectable

D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delectable-, *delectable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectable[ADJ] น่าอร่อย, See also: น่ากิน, น่าลิ้มลอง, Syn. delicious, tateful, Ant. tasteless
delectable[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าดึงดูด, น่าพึงพอใจ, Syn. delightful, exquisite
delectable[N] อาหารน่ารับประทาน, See also: อาหารน่าอร่อย, Ant. bad-tasting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant

English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please have a blade. Please do. It's so delectable and so darn good-looking.ลองดูสักใบน่า มันอร่อยจริงและดูน่ากินดีด้วย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing?เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You are looking delectable as always.เขาบอกถ่ายได้ Burning House of Love (2008)
According to legend, fairy blood is delectable and intoxicating to vampires.ตามตำนาน เลือดของนางฟ้าเป็นสิ่งดึงดูดและมอมเมาแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
น่าอร่อย[adj.] (nā-arøi) EN: delectable   FR: délectable ; savoureux
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
น่าลิ้มลอง[adj.] (nā lim løng) EN: delectable   
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable   FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
DELECTABLE D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectable (j) dˈɪlˈɛktəbl (d i1 l e1 k t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delectable \De*lec"ta*ble\, a. [OF. delitable, OF. delitable, F.
   d['e]lectable, fr. L. delectabilis, fr. delectare to delight.
   See {Delight}.]
   1. Highly pleasing; delightful.
    [1913 Webster]
 
       Delectable both to behold and taste. --Milton.
 
   2. extremely pleasing to the sense of taste; same as
    {luscious}, 1.
 
   Syn: delicious, luscious, pleasant-tasting, scrumptious,
     toothsome, yummy.
     [WordNet 1.5] -- {De*lec"ta*ble*ness}, n. --
     {De*lec"ta*bly}, adv. -- {De*lec`ta*bil"i*ty}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectable
   adj 1: extremely pleasing to the sense of taste [syn:
       {delectable}, {delicious}, {luscious}, {pleasant-
       tasting}, {scrumptious}, {toothsome}, {yummy}]
   2: capable of arousing desire; "the delectable Miss Haynes"
     [syn: {delectable}, {sexually attractive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top