ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collateral

K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collateral-, *collateral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collateral[ADJ] ขนานกัน, See also: เทียบเคียงกัน, Syn. parallel, lateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct

English-Thai: Nontri Dictionary
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collateral๑. เบี่ยง๒. สำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateralเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateralหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral assignmentการโอนสิทธิ์บางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral attackการคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral budตาเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral bundleท่อลำเลียงเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral circulationการไหลเวียนสำรอง [มีความหมายเหมือนกับ circulation, compensatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateral consanguinityความเป็นญาติร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral contractสัญญาประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้
สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Collateral Branchesแขนงเส้นเลือด [การแพทย์]
Collateral Circulationการไหลเวียนข้างเคียง,เลือด,การไหลเวียนสำรอง,เลือดจากหลอดเลือดข้างเคียง,วงจรเลือดเสริม,ระบบไหลเวียนที่มาเสริม,การไหลเวียนเสริม,เลือดไปเลี้ยงร่างกายตามปกติไม่ได้ต้องไปทางอ้อม,วงจรเลือดเสริม [การแพทย์]
Collaterals, Majorท่อขนาดใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'lll lend you money but you have to have collateral.ฉันจะยืมเงินของคุณ แต่เธอต้องมีหลักประกัน Platonic Sex (2001)
- You can use it as collateral.- ผมให้ไว้เป็นประกัน. National Treasure (2004)
Collateral damage.ความเสียหายที่อยู่ข้างๆ กัน The Bourne Supremacy (2004)
You were collateral damage.เป็นผลข้างเคียงที่มิอาจหลีกเลี่ยง Match Point (2005)
Sometimes a little human collateral is the cost of freedom.'cause in aII eternity, I am here and I wiII be remembered. Deja Vu (2006)
Sometimes a little human collateral is the cost of freedom, isn't it?-บ๊อบบี๊. -ดัก. Deja Vu (2006)
Oh, Gus will leave his class ring as collateral.โอ้ กัสจะทิ้งแหวนรุ่นเขาไว้เป็นหลักประกัน 65 Million Years Off (2007)
I've got collateral.ผมมีกำลังเสริม Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
What do you mean, collateral?คุณหมายความว่าไง กำลังเสริม Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Mm, collateral damage for a greater good, and pollock was a danger to all of us...มันจำเป็นต้องเสียสละเพื่อมวลมนุษย์ พอลล็อกอันตรายเกินไป สำหรับพวกเราทุกคน Dr. Feelgood (2007)
How can you use our house as collateral.คุณเอาบ้านเราไปค้ำได้ยังไง Koizora (2007)
Sir, we measure success by the least amount of collateral damage.ท่านครับ เราวัดความสำเร็จจาก ความเสียหายที่เกิดขี้นน้อยที่สุด Eagle Eye (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุวงศ์[N] collateral branch of a family, See also: line or lineage that follows, subfamily, Syn. อนุพงศ์, Thai definition: วงศ์ที่เนื่องมา, เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อย, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm dōi mī laksap prakan) EN: collateral loan   
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral   
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (laksap khamprakan) EN: collateral ; mortgage securities   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินกู้ที่ใช้หลักทรัพย์[n. exp.] (ngoenkū thī chai laksap) EN: collateral loan ; loan against collateral ; loan on collateral   
ผู้รับเรือน[n.] (phūrapreūoen) EN: collateral surety   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLATERAL    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
COLLATERALIZE    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z
COLLATERALIZED    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collateral    (n) kˈəlˈætərəl (k @1 l a1 t @ r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollateralschaden {m} | Kollateralschäden {pl}collateral damage | collateral damages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin [Add to Longdo]
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
見返り品[みかえりひん, mikaerihin] (n) collateral security [Add to Longdo]
見返り物資[みかえりぶっし, mikaeribusshi] (n) collateral (goods) [Add to Longdo]
債務担保証券[さいむたんぽしょうけん, saimutanposhouken] (n) Collateralized Debt Obligation; CDO [Add to Longdo]
信用貸し[しんようがし, shinyougashi] (n) loans without collateral [Add to Longdo]
担保[たんぽ, tanpo] (n,adj-no) security; collateral (e.g. mortgage); (P) [Add to Longdo]
担保物件[たんぽぶっけん, tanpobukken] (n) collateral; security [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collateral \Col*lat"er*al\ (k[o^]l*l[a^]t"[~e]r*al), a. [LL.
   collateralis; col- + lateralis lateral. See {Lateral}.]
   1. Coming from, being on, or directed toward, the side; as,
    collateral pressure. "Collateral light." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting in an indirect way.
    [1913 Webster]
 
       If by direct or by collateral hand
       They find us touched, we will our kingdom give . . .
       To you in satisfaction.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Related to, but not strictly a part of, the main thing or
    matter under consideration; hence, subordinate; not chief
    or principal; as, collateral interest; collateral issues.
    [1913 Webster]
 
       That he [Attebury] was altogether in the wrong on
       the main question, and on all the collateral
       questions springing out of it, . . . is true.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Tending toward the same conclusion or result as something
    else; additional; as, collateral evidence.
    [1913 Webster]
 
       Yet the attempt may give
       Collateral interest to this homely tale.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Genealogy) Descending from the same stock or ancestor,
    but not in the same line or branch or one from the other;
    -- opposed to {lineal}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Lineal descendants proceed one from another in a direct
      line; collateral relations spring from a common
      ancestor, but from different branches of that common
      stirps or stock. Thus the children of brothers are
      collateral relations, having different fathers, but a
      common grandfather. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   {Collateral assurance}, that which is made, over and above
    the deed itself.
 
   {Collateral circulation} (Med. & Physiol.), circulation
    established through indirect or subordinate branches when
    the supply through the main vessel is obstructed.
 
   {Collateral issue}. (Law)
    (a) An issue taken upon a matter aside from the merits of
      the case.
    (b) An issue raised by a criminal convict who pleads any
      matter allowed by law in bar of execution, as pardon,
      diversity of person, etc.
    (c) A point raised, on cross-examination, aside from the
      issue fixed by the pleadings, as to which the answer
      of the witness, when given, cannot subsequently be
      contradicted by the party asking the question.
 
   {Collateral security}, security for the performance of
    covenants, or the payment of money, besides the principal
    security.
 
   {collateral damage}, (Mil.) damage caused by a military
    operation, such as a bombing, to objects or persons not
    themselves the intended target of the attack.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collateral \Col*lat"er*al\, n.
   1. A collateral relative. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. Collateral security; that which is pledged or deposited as
    collateral security.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collateral
   adj 1: descended from a common ancestor but through different
       lines; "cousins are collateral relatives"; "an indirect
       descendant of the Stuarts" [syn: {collateral},
       {indirect}] [ant: {direct}, {lineal}]
   2: serving to support or corroborate; "collateral evidence"
     [syn: {collateral}, {confirmative}, {confirming},
     {confirmatory}, {corroborative}, {corroboratory},
     {substantiating}, {substantiative}, {validating},
     {validatory}, {verificatory}, {verifying}]
   3: accompany, concomitant; "collateral target damage from a
     bombing run"
   4: situated or running side by side; "collateral ridges of
     mountains"
   n 1: a security pledged for the repayment of a loan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top