ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subfamily

S AH1 B F AE2 M AH0 L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subfamily-, *subfamily*, subfamy
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subfamilyวงศ์ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBFAMILY    S AH1 B F AE2 M AH0 L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚科[yà kē, ㄧㄚˋ ㄎㄜ, / ] subfamily (taxonomy), #53,741 [Add to Longdo]
支族[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] subfamily [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterfamilie {f} | Unterfamilien {pl}subfamily | subfamilies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
亜科[あか, aka] (n) subfamily [Add to Longdo]
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
絹毛鼠[きぬげねずみ;キヌゲネズミ, kinugenezumi ; kinugenezumi] (n) (uk) (obsc) (See ハムスター) hamster (any rodent of subfamily Cricetinae) [Add to Longdo]
根喰葉虫[ねくいはむし;ネクイハムシ, nekuihamushi ; nekuihamushi] (n) (uk) leaf beetle (of subfamily Donaciinae) [Add to Longdo]
細頸芥虫[ほそくびごみむし;ホソクビゴミムシ, hosokubigomimushi ; hosokubigomimushi] (n) (uk) bombardier beetle (any insect of subfamily Brachininae) [Add to Longdo]
枝尺[えだしゃく, edashaku] (n) geometer moth; geometrid (of the Ennominae subfamily) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subfamily \Sub*fam"i*ly\, n. (Biol.)
   One of the subdivisions, of more importance than genus, into
   which certain families are divided.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subfamily
   n 1: (biology) a taxonomic category below a family

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top