ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chef

SH EH1 F   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chef-, *chef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chef[N] หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)

English-Thai: Nontri Dictionary
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chef is great. The shows are good. There's a lot of whores coming in.มีพ่อครัวเก่ง โชว์เยี่ยม มีสาวบริการมาเต็มไปหมด Goodfellas (1990)
Don't forget the name of the chef who fixed it for me.อย่าลืมชื่อของกุ๊กที่ทำนี่ให้ฉันด้วย Léon: The Professional (1994)
He's a brilliant chef. He just has a lot to learn about serving.เขาเป็นเชฟที่ยอดเยี่ยม เขาก็มีจำนวนมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ The Birdcage (1996)
Isabella dreamed of traveling the world and becoming a famous chef.อิซาเบลล่าอยากท่องโลกเป็นเชฟชื่อดัง Woman on Top (2000)
- No. I'm a chef.- เปล่า ฉันเป็นเชฟค่ะ Woman on Top (2000)
I was the chef at Yemanja in Bahia.ฉันเป็นเชฟที่ยีแมนจา Woman on Top (2000)
We have no fish, no customers, no chef.เราไม่มีปลา ไม่มีแขก ไม่มีแม่ครัว Woman on Top (2000)
- I was a chef in my husband's restaurant.ฉันเป็นเชฟในร้านอาหารของสามีฉัน Woman on Top (2000)
Alex, this is Chef Isabella Oliveira.อเล็กซ์ นี่เชฟอิซาเบลล่า โอลิเวียร่า Woman on Top (2000)
No fish, no chef, no Toninho, no restaurant.- เจ๊ง ไม่มีปลา ไม่มีเชฟ ไม่มีโทนินโย่ ไม่มีร้าน Woman on Top (2000)
"Searching for the Best Chefs""Searching for the Best Chefs" Oldboy (2003)
"The youngest female chef of Japanese food""เชฟอาหารญี่ปุ่นที่เด็กที่สุด" Oldboy (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chefWe call her a chef.
chefIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
chefGive me compliments to the chef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ก[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของโรงสีมีกุ๊กอาหารจีนเป็นประจำเอาไว้คอยทำอาหารรับแขก, Count unit: คน, Thai definition: คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
พ่อครัว[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøpkhrūa) EN: head of the family   FR: chef de famille [m]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าพ่อครัว[n.] (hūanā phøkhrūa) EN: chief   FR: chef [m]
หัวหน้ารัฐบาล[n. exp.] (hūanā ratthabān) FR: chef de gouvernement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEF    SH EH1 F
CHEFS    SH EH1 F S
CHEF'S    SH EH1 F S
CHEFITZ    CH EH1 F IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chef    (n) ʃˈɛf (sh e1 f)
chefs    (n) ʃˈɛfs (sh e1 f s)
chef-d'oeuvre    (n) ʃˌɛɪ-dˈɜːʴvrə (sh ei2 - d @@1 v r @)
chefs-d'oeuvre    (n) ʃˌɛɪ-dˈɜːʴvrə (sh ei2 - d @@1 v r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chef {m}; Boss {m} | Chefin {f}boss | female boss [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m}chief [Add to Longdo]
Chefarzt {m} | Chefärzte {pl}head physician | head physicians [Add to Longdo]
Chefbeleuchter {m}; Gaffer {m} (Film)gaffer [Add to Longdo]
Chefredakteur {m}chief editor [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
オーナシェフ[, o-nashiefu] (n) owner-chef [Add to Longdo]
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook [Add to Longdo]
シェフ[, shiefu] (n) chef (fre [Add to Longdo]
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine) [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook [Add to Longdo]
厨人[ちゅうじん;くりやびと, chuujin ; kuriyabito] (n) chef; head cook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chef \Chef\, n. [F.]
   1. A chief or head person.
    [1913 Webster]
 
   2. The head cook of large establishment, as a club, a family,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Same as {Chief}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chef
   n 1: a professional cook

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chef /ʃɛf/ 
  chef; chief; boss

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 chef
  1. boss; chief; leader
  2. chief; boss

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Chef /ʃɛf/ 
  boss; chief; head

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 chef /ʃɛf/
  1. boss; chief; leader
  2. chief; superior
  3. chef
  4. chief; boss

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 chef
  1. boss; chief; leader
  2. chief; superior
  3. chief; boss

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top