Search result for

bing

(81 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bing-, *bing*, b
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binge[N] ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
bingo[N] เกมบิงโก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
combing(โคม'บิง) n. หวีละเอียด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี
crabbing(แครบ'บิง) n. การจับปู
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
numbing(นัม'บิง) adj. ทำให้ชา,ทำให้อัมพาต,ทำให้งงงวย.
plumbing(พลัม'บิง) n. การทำท่อน้ำ,กิจกรรมหรือธุรกิจการทำท่อน้ำ,การหยั่งความลึกด้วยลูกดิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bingo(n) เกมบิงโก
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า
plumbing(n) งานทำท่อต่างๆในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bingham Bodiesบิงแฮมบอดี้,บิงแฮมบอดีส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The games, the binges, the middle-of-the-night phone calls.ทั้งเกม ทั้งดื่มเหล้า โทรมาปลุกกลางดึก Dying Changes Everything (2008)
Bingo!ถูกต้องนะคร้าบ Scandal Makers (2008)
Bing-bam-boom, you got a baby pachyderm. Back to you, Trent.โป๊ะเชะ คุณได้เด็กหน้าด้านมา 1 คน กลับไปที่คุณ เทรนท์ The Love Guru (2008)
And I want to let you know that I got your message... you want less Boggle and more bingo.และผมอยากจะบอกคุณว่า ผมได้รับข้อความของคุณด้วยนะ คุณอยากลดความกังวล และก็อยากได้เกมบิงโก เพิ่มมาอีก The House Bunny (2008)
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี The House Bunny (2008)
Bingo.บิงโก Made of Honor (2008)
Bingo.บิงโก! Made of Honor (2008)
- Nigel Bingham.-ไนเจล บิงแฮม Duplicity (2009)
- Nigel Bingham?-ไนเจล บิงแฮม? Duplicity (2009)
What does all this have to do with Nigel Bingham?แล้วทั้งหมดนี่เกี่ยวอะไร กับไนเจล บิงแอม Duplicity (2009)
Let's get a load of this Dempsey-Firpo binge, shall we?Public Enemies (2009)
And bingo. Russian Prime Minister Zhukov.และนี่ไง นายกรัฐมาตรีรัสเซีย ซูคอฟ Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bingI think there are many who binge eat from stress.
bingJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.
bingBing-bong ... bing-bong ... "Oh-oh. The class bell!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
การล้าง[n.] (kān lāng) EN: rubbing   
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การยอมจำนน[n.] (kān yømjamnon) EN: succumbing ; resignation   
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying   
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BING    B IH1 NG
BINGA    B IY1 NG G AH0
BINGO    B IH1 NG G OW0
BINGE    B IH1 N JH
BINGES    B IH1 N JH AH0 Z
BINGER    B IH1 NG ER0
BINGLE    B IH1 NG G AH0 L
BINGEL    B IH1 NG G AH0 L
BINGHAM    B IH1 NG AH0 M
BINGLEY    B IH1 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binge    (n) (b i1 n jh)
bingo    (n) (b i1 ng g ou)
binges    (n) (b i1 n jh i z)
Bingley    (n) (b i1 ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bingo {n}bingo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect, #829 [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition, #934 [Add to Longdo]
病人[bìng rén, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] sick person; [medical] patient; invalid, #1,513 [Add to Longdo]
病毒[bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] virus, #2,230 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike, #2,282 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] ice, #2,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bing \Bing\, n. [Cf. Icel. bingr, Sw. binge, G. beige, beuge.
   Cf. Prov. E. bink bench, and bench coal the uppermost stratum
   of coal.]
   A heap or pile; as, a bing of wood. "Potato bings." --Burns.
   "A bing of corn." --Surrey. [Obs. or Dial. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top